Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös valberedning inför årsstämman 2022

11:00 / 5 October 2021 Diös Press release

[image]

Enligt beslut vid Diös årsstämma 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex månader före stämman. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:
  • Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.
  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.
  • Peter Hofvenstam, representant för Nordstjernan AB.
  • Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.

Valberedningen representerar cirka 42 procent av rösterna i Diös Fastigheter AB (publ). Valberedningen utser ordförande inom sig.

Diös årsstämma 2022 kommer att hållas i Östersund den 5 april 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@dios.seeller via brev till Diös Fastigheter AB, Valberedning, Box 188, 831 22 Östersund. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Diös hemsida.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/