Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Återköp av aktier i Diös Fastigheter AB (publ)

17:35 / 27 March 2020 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har under perioden 19 mars 2020 - 27 mars 2020 återköpt sammanlagt 441 418 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har lanserat i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde. Återköpsprogrammet, som Diös offentliggjorde den 19 mars 2020, genomförs i enlighet med tillämpliga regelverk.

[image]  

Under perioden den 19 mars 2020 till och med den 27 mars 2020 har aktier i Diös återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) per dag (SEK)
2020 297 000 64,1881 19 063 866
-03
-19
2020 144 418 65,4876    9 457 588
-03
-20

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av ABG Sundal Collier för Diös räkning. Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande. Efter ovanstående förvärv uppgår Diös innehav av egna aktier per den 27 mars 2020 till 441 418 aktier. Det totala antalet aktier i Diös uppgår till 134 518 438 aktier.

För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/