Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös kostnadsför skatt till följd av Kammarrättens dom

17:00 / 7 October 2015 Diös Press release

Den 28:e september meddelades att även Kammarrätten går på Skatteverkets linje när det gäller Diös Fastigheters yrkan om avdrag för en kapitalförlust om 421 miljoner hänförligt till taxeringsåret 2006. Diös kommer i tredje kvartalet att reservera cirka 137 miljoner för detta skatteärende.

Den reservation som görs i tredje kvartalets räkenskaper är omräknad från tidigare kommunikation och inkluderar skatt och ränta för uppskovsperioden.

Diös överväger vidare att begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, beslut kommer fattas av styrelsen vid mötet i samband med fastställande av delårsrapporten för perioden januari - september.

Ärendet har även kommunicerats via pressmeddelande 28 september 2015, den 20 och 21 maj samt 19 juni 2014.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/