Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

13:28 / 2 April 2013 Diös Press release

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 25 april 2013, kl. 11:00 på Diös huvudkontor, Ringvägen 4, Östersund.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 19 april 2013,
 • anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 onsdagen den 19 april 2013.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

 

 • per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
 • per telefon 0770-33 22 00,
 • per fax 063-663 04 00, eller
 • via bolagets hemsida www.dios.se.

 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2013. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Ombud för aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

 

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god tid att omregistreringen är utförd den 19 april 2013. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
  d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 13. Val av revisorer.
 14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
 15. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 18. Övriga ärenden.
 19. Stämmans avslutande.

 

Styrelsens förslag till beslut

 

Punkt 9 b och d - utdelning och avstämningsdag

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2012 lämnas med 2,30 kronor per aktie.

 

 

 

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara tisdagen den 30 april 2013. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear måndagen den 6 maj 2013.

 

Punkt 13 - principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

 

Årsstämman 2012 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning och förmåner till vd beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning förekommer från och med 2012 för bolagets verkställande direktör och för bolagets ledande befattningshavare men några andra aktierelaterade ersättningar förekommer ej. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. Vd har rätt till tjänstebil samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för vd är 65 år. Mellan bolaget och vd gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från vd:s sida 3 månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden från bolaget är 6-12 månader och från den anställdes sida 6 månader. Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd.

 

Punkt 15 - bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta bolagets aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

 

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

 

Punkt 16 - bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna får erläggas genom apport, kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

Valberedningens förslag till beslut

 

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 - Val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

 

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman 2012 utsetts representanter från de fyra största ägarna vilka tillsammans representerar cirka 51,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

 

 

 

Valberedningen föreslår årsstämman 2013 att besluta:

 

 • att till ordförande för stämman 2013 välja Bob Persson,
 • att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
 • att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Bob Persson och Thorsten Åsbjer, Anders Bengtsson, Maud Olofsson och Ragnhild Backman,
 • att till styrelseordförande välja Bob Persson,
 • att styrelsearvodet ska vara oförändrat. Det totala styrelsearvodet uppgår till 800 000 kr och fördelas med 175 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga ledamöter,
 • att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
 • att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.

 

Övrigt

 

Aktier och röster

 

I bolaget finns totalt 74 729 134 aktier och röster. Samtliga aktier kan företrädas vid stämman.

 

Handlingar m.m.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets hemsida från och med tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

 

Inregistrering sker med början kl. 10.30.

 

Östersund 2 april 2013

 

Diös Fastigheter AB (publ)

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:30 den 2 april 2013 samt annonseras i Post & Inrikes och en information om bolagsstämma i Dagens Industri fredagen den 5 april 2013.

För ytterligare information:

Christer Sundin, vd, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83