Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös visar fortsatt positiv nettouthyrning

08:30 / 17 April 2013 Diös Press release

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 323,7 Mkr (324,5).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 71,0 Mkr (72,0).
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till -26,7 Mkr (34,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,06 Kr (2,02).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 42,35 kr (38,57).

 

Diös Fastigheter AB (publ) presenterar ett förvaltningsresultat på samma nivå som föregående år. Resultatet innebär att vi ytterligare stärker vår soliditet till 26,5 % samt att vår belåningsgrad sjunker till 66,4 %.

 

- Som ett led i vår långsiktiga strategi att koncenterera vårt fastighetsbestånd till våra huvudorter har vi avyttrat fastigheter för cirka 145 Mkr. Även om den förväntade konjunkturuppgången tycks försenas något, känns det tryggt att vi befinner oss på en marknad med god efterfrågan på lokaler och hög aktivitet med många spännande projekt, säger Diös vd Christer Sundin.

 

Den fortsatta integrationen av Norrvidden fortsätter enligt plan. En ny ledningsgrupp är tillsatt som förutom vd Christer Sundin består av Rolf Larsson CFO, Kristina Grahn-Persson HR-chef, Ida Magnusson, koncernredovisningschef, Bo Tjälldén och Anders Hedström, marknadsområdeschefer samt Thomas Nilsson, tillförordnad fastighetschef.

 

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 24 april 2013.


För ytterligare information:

Christer Sundin, vd, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se