Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös årstämma beslutade om utdelning om 2,30 kr per aktie

14:56 / 25 April 2013 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 25 april 2013 beslutade stämman:

 

 

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 25 april 2013 beslutade stämman:

 

-        Att utdelning för år 2012 ska vara 2,30 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 30 april 2013. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013.

 

-        Att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Bob Persson, Thorsten Åsbjer, Anders Bengtsson, Maud Olofsson och Ragnhild Backman.

 

-        Att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande.

 

-        Att styrelsearvodet ska vara oförändrat vilket innebär totalt 800 000 kronor.

 

-        Att välja Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Svante Forsberg, till revisorer för en ettårsperiod för tiden intill Årsstämman 2014.

 

-        Att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

 

-        Att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen inför årsstämma 2014.

 

-        Att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier.

 

-        Att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

 

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.15:00 den 25 april 2013.


För ytterligare information:

Christer Sundin, vd, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83

Fakta Diös Fastigheter AB
Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad. Vi förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter på en stabil marknad som sträcker sig från Borlänge till Luleå. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen som per den 31 december 2012 uppgick till 11,9 miljarder kronor. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital. Följ oss på www.dios.se