Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Tre nya ledamöter i Diös styrelse

15:30 / 2 May 2012 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den 2 maj 2012 beslutade stämman: – utdelning för år 2011 med 1,10 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 7 maj 2012. Utdelning är beräknad att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2012.

– omval av Gustaf Hermelin, Thorsten Åsbjer och Bob Persson. – nyval Maud Olofsson, Ragnhild Backman och Anders Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) – samtliga ledamöter valdes på ett år. – lämnar styrelsen gör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bo Forsén (Brinova Inter AB) och Lars-Göran Pettersson (Lantbrukarnas Ekonomi AB) - Årsstämman beslutade omval av Bob Persson till styrelsens ordförande. – att godkänna styrelsens förslag till principer för ersättning för bolagets ledande befattningshavare.

– att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

– att styrelsearvodet ändras till 800 000 kr.

– revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

– att utseende av valberedning inför 2012 års stämma ska ske enligt oförändrade principer.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 2maj 2012


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter för­värvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet, på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger 381 fastigheter belägna på 15 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 1 509 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 11,6 Mdr. Diös är numera indelad i sexmarknadsområden med mo kontor i, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. . 



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1670397

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1670398

Show as PDF