Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedningens förslag till styrelseledamöter iDiös Fastigheter AB

15:47 / 23 February 2011 Diös Press release

Valberedningen i Diös Fastigheter AB har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 15 september, i enlighet med beslut på Diös bolagsstämma 2010. Till valberedning utsågs därvid Göran Almberg (representerande LRF), Gunnar Johansson (Persson Invest AB), Per-Arne Rudbert (Humlegården) samt Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 58 procent av rösterna i Diös.

Inför årsstämman den 14 april 2011, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Valberedningens förslag är att omvälja Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Bob Persson, Lars-Göran Petterson samt Torsten Åsbjer.

Erik Paulsson har avböjt nyval.

Valberedningen föreslår nyval av Bo Forsén.

Till styrelsens ordförande föreslås Bob Persson.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Diös uppfyller både Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2012 års stämma ska enligt liknande grunder som gällt till denna stämma det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2012 bestående av representanter för de fyra största ägarna per den 15 september 2011.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Diös hemsida.

Valberedningen i februari 2011Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1301964

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1301965

Show as PDF