Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ökning av det totala antalet aktier och röster i Diös

09:00 / 30 December 2011 Diös Press release

Den av Diös nyligen genomförda nyemissionen har fulltecknats, vilket offentliggjorts i tidigare pressmeddelande, och därmed har antalet aktier i bolaget ökat under december 2011 med totalt 37 364 567. Det totala antalet aktier i bolaget efter ökningen uppgår till 74 729 134 aktier, representerande 74 729 134 röster vid bolagsstämma i bolaget.

VIKTIG INFORMATION

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Diös i någon jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller Hongkong eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 30 december 2011


För ytterligare information: Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Informationschef, tel. 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta Diös Fastigheter AB Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter förvärvar, förädlar, förvaltar och försäljer fastigheter med god lönsamhet och finns på marknaden från Borlänge i söder till Luleå i norr. Bolaget äger idag 131 fastigheter belägna på 14 orter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 686 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till 5,3 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund, Skellefteå samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1554171

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1554172

Show as PDF