Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Beslut fattade vid Diös årsstämma den 19 april 2010

15:16 / 19 April 2010 Diös Press release

Vid Diös Fastigheter AB:s årsstämma den19 april 2010 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2009 med 1,75 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades vara den 22 april 2010. Utdelning beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB den 27 april 2010.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att förvärva och överlåta egna aktier, samt besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande. Omval av: Erik Paulsson, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Thorsten Åsbjer och Bob Persson. Nyval av Lars-Göran Pettersson (ordförande LRF). Samtliga ledamöter valdes på ett år. Årsstämman beslutade att omvälja Erik Paulsson till styrelsens ordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode oförändrat utgår med totalt 650 000 kr att fördelas enligt följande: 150 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr per styrelseledamot. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2011 års stämma ska ske enligt oförändrade principer, dvs. att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2011 och ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna.

Besök gärna vår hemsida www.dios.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Christer Sundin, VD, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83, Rolf Larsson, Ekonomichef, tel 0770-33 22 00, 070-666 14 83, Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/informationschef, 0770-33 22 00. 070-345 01 25,

Fakta om Diös Fastigheter Bolaget bildades under april 2005. Diös Fastigheter skall för¬värva, förädla, förvalta och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 113 fastigheter belägna på ett 15-tal orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 543 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till cirka 3,9 Mdr. Nuvarande förvaltningskontor finns i Borlänge, Falun, Mora, Gävle, Sundsvall, Östersund samt Luleå. Huvudkontoret ligger i Östersund Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1117090

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1117091

Show as PDF