Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Beslut vid årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ)

14:15 / 10 May 2007 Diös Press release

Vid årsstämman i Diös Fastigheter AB den 27 april 2007 har bl a följande beslut fattas:

Utdelning för 2006 För 2006 lämnas utdelning enligt styrelsens förslag med 1,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 3 maj 2007. Utdelningen beräknas utsändas av VPC AB tisdag den 8 maj 2007.

Styrelse och revisor Styrelsen består av sex ledamöter utan suppleanter, vilket är en ökning med en ledamot jämfört med tidigare antal. Nyval till styrelsen Erik Paulsson (ordförande) och Bob Persson, omval av Lars Holmgren, Gustaf Hermelin, Anna-Stina Nordmark-Nilsson och Thorsten Åsbjer. Till styrelsen utgår ett arvode om 650 000 kr, varav 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Till revisorer är sedan bolagsstämman den 30 maj 2005 auktoriserade revisionsbolaget Deloitte vald, med en mandatperiod om fyra år.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledning. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara utformade i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning Valberedningen utses i enlighet med vad som beslutades på årsstämman 2006. Principerna finns att läsa på Diös hemsida www.dios.se.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen har bemyndigats att förvärva och överlåta egna aktier. Bemyndigandet innebär möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalbehov, samt att egna aktier, i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv kan överlåtas. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av bolagets utgivna aktier.

Nyemission Styrelsen har bemyndigats att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, avseende högst sammanlagt 10 procent av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan höjas med sammanlagt högst 10 procent. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, kvittning eller kontant betalning i samband med fastighets- eller företagsförvärv.

Östersund den 10 maj 2007

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD, tel 0770-33 22 00, 070 – 688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads-/Informationschef, tel 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, och finnas på marknaden norr om Dalälven. Bolaget äger 69 fastigheter belägna på 12 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 374 000 kvm, och fastigheternas totala marknadsvärde uppgår 2 903 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund/Åre. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=645404

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=645405

Show as PDF