Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Bokslutskommuniké 2006

14:09 / 15 February 2007 Diös Press release

Diös resultat efter skatt, 233 Mkr

■ Periodens intäkter uppgick till 235 Mkr (113) ■ Resultatet efter skatt uppgick till 233 Mkr (219) ■ Av resultatet utgör värdeförändringar avseende fastigheter 167 Mkr (96) ■ Resultatet per aktie uppgick till 8,46 kr (18,37) ■ Eget kapital per aktie uppgick till 36,51 kr (29.38) ■ Fastighetsförvärv genomfördes för 378 Mkr (1 562) ■ Styrelsens förslag till utdelning, 1,10 kr per aktie * Verksamheten i koncernen startade den 1 juni 2005 vilket innebär att jämförelsesiffrorna endast avser sju månaders utfall.

Resultatet efter skatt per den 31 december 2006 uppgick till 233 Mkr. Resultatet har påverkats positivt av de fastighetsförvärv som gjorts under året. I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 167 Mkr och uppskjuten skatt om -8 Mkr.

- Efter en del omstruktureringar i vårt fastighetsbestånd under årets första månader är uthyrningsgraden 90,5 procent vid årets utgång. Ökad uthyrning under senaste kvartalet påverkar även värdet av vår fastighetsportfölj i positiv riktning, säger Diös VD Christer Sundin. Det är också glädjande med ett förvaltningsresultat om 74 Mkr. Under året gjordes underhåll av våra fastigheter med 14 Mkr samt hyresgästanpassningar i samband med nytecknade kontrakt med 8 Mkr, fortsätter Christer Sundin.

- Vi har en god resultatutveckling och en stark finansiell ställning vilket gör att vi ser fram mot 2007 med stor tillförsikt, avslutar Christer Sundin

Besök gärna vår hemsida: www.dios.se.

För ytterligare information:  Christer Sundin, VD telefon 0770-33 22 00, 070-688 72 83 Rolf Larsson, Ekonomichef, telefon 0770-33 22 00, 070 – 666 14 83 Margaretha Bygdeståhl, Marknads- och informationschef, telefon 0770-33 22 00, 070-345 01 25

Fakta om Diös Diös Fastigheter bildades under april 2005. Diös skall förvärva, förvalta. förädla och försälja fastigheter med god lönsamhet, på en marknad norr om Dalälven. Bolaget äger 54 fastigheter belägna på 11 orter. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 317 000 kvm, varav 47 procent utgörs av kontor, 16 procent butiker, 10 procent bostäder, 8 procent industri och lager och 19 procent av övriga uthyrbara ytor. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick per den 30 september 2006 till 2 193 Mkr. Diös nuvarande förvaltningskontor finns i Falun, Borlänge, Mora, Gävle, Sundsvall samt Östersund. Huvudkontoret ligger i Östersund. Diös aktie är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Small Cap.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=606711

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=606713

Show as PDF