Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 5 maj 2021

17:30 / 5 May 2021 CTT Systems Press release

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 5 maj 2021 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-presentation-2021

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 1,74 SEK/aktie med avstämningsdag den 7 maj 2021.

Styrelse, revisor och arvoden
Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander, Anna Höjer och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/