Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems möjliggör poströstning samt vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

11:00 / 22 April 2020 CTT Systems Press release

Styrelsen i CTT Systems AB ("CTT") har beslutat att aktieägare i CTT ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 6 maj 2020 genom att förhandsrösta per post. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset covid-19. CTT vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för poströstning som finns tillgängligt på CTTs hemsida, https://www.ctt.se/sv/ladda-ned-filer/ under rubriken "Bolagsstämmor - kallelser, underlag och protokoll".
  • Poströstningsformuläret ska skickas till CTT per post till CTT Systems AB,
Box 1042, 611 29, Nyköping eller per e-post till ctt@ctt.se.
  • Poströstningsformuläret måste vara CTT tillhanda senast den 5 maj 2020 kl. 17.00.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 29 april 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före årsstämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare instruktioner avseende poströstning finns i poströstningsformuläret på CTTs hemsida.

Anpassningar av årsstämman utifrån rådande omständigheter

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer CTT även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att:
  • Inpassering till stämmolokalen sker först kl 16.45, det vill säga 15 minuter före stämmans öppnande.
  • Årsstämman kommer att hållas på Sunlight hotell, Nytorget 7, istället för som tidigare år i CTTs egna lokaler.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter, bolagsledning samt icke aktieägare kommer att begränsas.
  • VD kommer ej att hålla anförande på stämman, ett inspelat anförande kommer istället att läggas upp på bolagets hemsida efter stämman. Övriga anföranden kommer att kortas ned.
  • Det kommer inte att hållas någon generell frågestund utan frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.
  • Ingen förtäring serveras.

Med hänsyn till smittorisken avråder CTT från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan. CTT följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, www.ctt.se, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

 

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se

 

För ytterligare information:

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 070-485 26 73 eller e-post: daniel.ekstrand@ctt.se
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 11:00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/