Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Uppdatering av hur CTT Systems påverkas av COVID-19 - drar tillbaka guidningen för helåret 2020, återkallar förslag om extrautdelning

09:20 / 25 March 2020 CTT Systems Press release

CTT SYSTEMS AB (CTT), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man som följd av osäkra marknadsutsikter i spåren av COVID-19 pandemin drar tillbaka guidningen för helåret 2020 och att styrelsen inte kommer föreslå den kommunicerade extrautdelningen till aktieägarna om 2,70 kr per aktie. Nuvarande stilleståndsituation hos flygbolag kommer att leda till negativ finansiell påverkan på CTT från andra kvartalet. En utdragen kris i flygbranschen får signifikant påverkan på bolagets verksamhet och finansiella ställning. Kvartalsprognosen för det första kvartalet 2020 ligger fast.

Ökad marknadsosäkerhet: Det undantagstillstånd som flygbranschen befinner sig i sedan mitten på mars kommer att få finansiell påverkan på CTT från och med andra kvartalet. Myndigheters och länders beslut att stänga gränser, förbjuda eller avråda från resor försätter alla världens flygbolag i en akut och mycket svår situation. Flygbolag saknar idag globalt förutsättningar att driva sina verksamheter vidare och man parkerar sin flygplansflotta i rask takt på marken. Många flygbolag har meddelat att det ska gälla åtminstone till och med maj. Hur lång tid det tar innan flygtrafik återupptas och tidsutdräkten fram till dess att förtroendet för att flyga normaliseras kommer att avgöra hur långtgående och stora effekterna blir på flygindustrin samt för CTT.

Mot bakgrund av ovan beskrivna marknadssituation har följande åtgärder således vidtagits:
  • Kvartalsprognosen för första kvartalet 2020 ligger kvar oförändrad.
  • Guidningen för helåret 2020 tas tillbaka och det kommer ingen ny guidning förrän det råder mer normala verksamhetsförutsättningar och därmed rimliga förutsättningar att bedöma framtida utveckling.
  • Styrelsen behåller förslaget till ordinarie utdelning om 5,40 kr per aktie, men styrelsen kommer göra en extra prövning av dess försvarbarhet innan årsstämman, i samband med kvartalsrapporten den 30 april.
  • Styrelsen har beslutat att återkalla förslaget om extra utdelning om 2,70 SEK per aktie.
  • Styrelsen står fast vid förslaget att föreslå årsstämman om bemyndigande att återköpa egna aktier.

Kvartalsprognosen för första kvartalet 2020 oförändrad: Trots att förutsättningarna i flygindustrin har försämrats radikalt i mars bedömer CTT att dess finansiella påverkan under första kvartalet kommer att vara begränsad. Covid-19 har hittills haft liten påverkan på bolagets verksamhet, intäkter och resultat. Det innebär att bolaget upprepar prognosen med en nettoomsättning på 72 - 77 MSEK i det första kvartalet 2020.

Guidning för helåret 2020 dras tillbaka: När flygbolag världen över befinner sig i fritt fall skapas en stor osäkerhet för CTT med kraftigt försämrad visibilitet, vilket gör det svårt att bedöma bolagets framtida intäkter. CTT drar därför tillbaka guidningen för helåret 2020 från bokslutskommunikén (läs: en omsättning för 2020 i nivå med 2019).

Leveransförmåga tar höjd för störningar: CTT har under kvartalet vidtagit åtgärder som ökar såväl buffertlagret för framtida produktion som färdigvarulagret av OEM-produkter mot fasta beställningar och bolagets främsta eftermarknadsprodukter. Därmed uppnås höjd beredskap att hantera eventuella störningar i leveranskedjan.

Efterfrågan påverkas negativt från andra kvartalet: CTT är i första hand beroende av långdistansflottans utveckling med påverkan på eftermarknad och OEM. Efterfrågan är hittills opåverkad från bolagets OEM- och VIP-kunder, där visibiliteten framåt är fortsatt god. Osäkerheten i ett kort till medellångt perspektiv finns främst i bolagets retrofit- och eftermarknadsefterfrågan med finansiell påverkan från och med andra kvartalet.

Retrofit: Flygbolagen kämpar för sin överlevnad. Alla beslut om investeringar som inte är affärskritiska eller strategiska skjuts på framtiden. Det medför att CTT inte längre räknar med några nya retrofit-beställningar under rådande kris. Detta kommer ha liten finansiell påverkan på CTT under 2020, men utgör del i bolagets tillväxtplan framåt.

Eftermarknad: Bolagets eftermarknad är beroende av antalet flygtimmar. Parkerade flygplan leder till att det dröjer längre till nästa serviceintervall, vilket påverkar efterfrågan på bolagets eftermarknadsprodukter, som skjuts framåt tills flygplanen är i luften igen. I nuvarande situation med nästintill alla världens långdistansflygplan försatta ur trafik kommer den finansiella effekten för CTT att inträffa under andra kvartalet. Lägre eftermarknadsintäkter har stor påverkan på bolagets vinst. Bolaget gynnas dock av att ha produkter på nya, moderna flygplansmodeller med ekonomiska fördelar för flygbolagen som kommer att börja operera dessa när flygverksamheter återupptas.

OEM: Effekterna av Covid-19 bedöms i nuläget leda till marginell påverkan på OEM-försäljningen under resten av året. Airbus och Boeing står i nuläget, så vitt bolaget är informerat, fast vid sin leveransplan för resten av året. En utdragen kris kan dock leda till att flygbolag tvingas skjuta på sina flygplansleveranser eller rent av annullera sina beställningar. Det kan leda till negativ påverkan på produktionstakten av flygplan och därmed lägre OEM-efterfrågan för CTT.

Stark finansiell ställning: CTT har en stark finansiell ställning med en nettokassa, som vid årsskiftet uppgick till knappt 80 MSEK. CTT har under första kvartalet säkrat ytterligare kreditutrymme och har i nuläget outnyttjade, säkerställda lånefaciliteter på cirka 90 MSEK (med sedvanliga finansiella kovenanter avseende resultat och soliditet).

Utdelningsförslaget till årsstämman justeras: Med anledning av det osäkra marknadsläget prioriterar styrelsen att bolagets starka finansiella ställning bibehålls. Utvecklingen framöver är mycket svårförutsägbar och riskerar leda till väsentligt sämre marknadsförutsättningar. Av försiktighetsskäl vidtar CTT åtgärder för att ha ytterligare beredskap och uthållighet. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det inte längre är motiverat att föreslå årsstämman någon extrautdelning, varför styrelsen beslutat återkalla föreslagen extrautdelning om 2,70 kr per aktie (motsvarande 34 MSEK). Styrelsen avser föreslå årsstämman att fatta beslut om en ordinarie utdelning om 5,40 SEK per aktie (68 MSEK) och styrelsen förslås även bemyndigas att fatta beslut om återköp av aktier. I ljuset av att det råder exceptionella tider med stor osäkerhet och indirekta effekter, som är svåra att förutse, kommer styrelsen att göra en extra prövning av utdelningens försvarbarhet innan årsstämman, i samband med kvartalsrapporten den 30 april.

 

 

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se

 

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, CEO, CTT Systems AB.

+46(0)155-20 59 01 alt. mobil. +46(0)70-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se

 

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 09:20 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/