Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2017 / Bokslutskommuniké 2017

08:30 / 2 February 2018 CTT Systems Press release

FJÄRDE KVARTALET 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 63,9 MSEK (62,6) - i jämförbara valutor, en ökning med 8 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,3 MSEK (14,5) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (23)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,9 MSEK (10,1)
 • Resultat per aktie minskade till 0,79 SEK (0,81)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 MSEK (18,4)
JANUARI - DECEMBER 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 273,2 MSEK (251,6) - i jämförbara valutor, en ökning med 11 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 57,9 MSEK (50,6) 
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (20)
 • Resultat efter skatt uppgick till 47,4 MSEK (37,5)
 • Resultat per aktie ökade till 3,79 SEK (3,00)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90,2 MSEK (50,0)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 SEK per aktie (2,10)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2018 bedöms bli mellan 60 och 65 MSEK (73,1).

CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG 

Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period.

MODERBOLAG / KONCERN I SAMMANDRAG 1)

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2018 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/