Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

08:30 / 22 October 2018 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 november 2018,

dels          anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 14 november 2018. Anmälan ska ske skriftligen per post till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 0155-20 59 00 eller via e-post, ctt@ctt.se.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 14 november 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Observera att eventuell fullmakt ska vara daterad och insändas i original. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ctt.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny styrelseledamot.
7. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 6 - Val av ny styrelseledamot

Trulscom Förvaltning AB och Rockwell Collins Inc., de två största aktieägarna i CTT, som vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse tillsammans representerar 22 procent av aktiekapitalet och rösterna i CTT, har med anledning av att Nicolas Pinel avgår ur styrelsen, föreslagit att Steven Buesing väljs till ny styrelseledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Steven Buesing är född 1974 och är Vice President och Controller på Rockwell Collins Interior Systems. Steven är utbildad vid Coe College och har en MBA från University of Iowa. Steven Buesing äger vid kallelsens utfärdande inga aktier i CTT.

Medlemmarna i CTT:s valberedning har informerats om ovanstående beslutsförslag.

Information om styrelsearvode

Vid årsstämman 2018 beslutade stämman om att arvode ska utgå med 130 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna. Styrelsearvode till Steven Buesing kommer att utgå i proportion till mandatperiodens längd.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443 aktier som berättigar till vardera en röst.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

_________________

Nyköping i oktober 2018
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/