Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 11 maj 2017

18:30 / 11 May 2017 CTT Systems Press release

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 11 maj 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Göran Bronner till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat- och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 2,10 SEK/aktie.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

Stämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende ordning för valberedningen och att gällande principer inte ska ändras.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01, E-post: torbjorn.johansson@ctt.se               

eller

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05, E-post: daniel.ekstrand@ctt.se 

Besök även: www.ctt.se

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 klockan 18:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/