Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q1 2017

08:30 / 5 May 2017 CTT Systems Press release

FÖRSTA KVARTALET 2017
  •  Nettoomsättningen ökade med 16 % till 73,1 MSEK (63,1) - i jämförbara valutor, en ökning med 15 %
  •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,3 MSEK (9,7) 
  •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (15)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (8,0)
  •  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,64)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 MSEK (8,4)

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2017

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2017 bedöms bli mellan 73 och 78 MSEK (67,9).

NY UTDELNINGSPOLICY 

Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy för bolaget som innebär att bolaget ska dela ut 60-80 % (50-70) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till 40 %.

CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG 
Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017 klockan 8:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/