Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

08:30 / 11 April 2017 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på fredagen den 5 maj 2017,

dels           anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017, helst före kl. 15.00. Anmälan ska ske skriftligen per post till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 0155-20 59 00 eller via e-post, ctt@ctt.se.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 5 maj 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Observera att eventuell fullmakt ska vara daterad och insändas i original. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ctt.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FULLSTÄNDIGA STÄMMOHANDLINGAR
Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns från den 11 april 2017 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.

Från den 11 april 2017 finns även årsredovisning för räkenskapsåret 2016 tillgänglig på bolagets hemsida. Till registrerad aktieägare som ej avböjt leverans kommer årsredovisning att distribueras per post snarast därefter.

Nyköping i april 2017
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/