Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 16 maj 2013

19:00 / 16 May 2013 CTT Systems Press release

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter.

Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Annika Dalsvall, Director Contracts SAS Group och Tomas Torlöf, Styrelseledamot Trulscom förvaltning AB m.fl. bolag. Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det av Volito AB villkorade aktieägartillskottet om 4 933 000 SEK skall återbetalas. I enlighet med bolagsordningen §11 skall aktieägartillskottet vara återbetalt i sin helhet innan utdelning från bolaget kan lämnas.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013 kl 19:00 (CET). 


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                                              eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se                              Besök även: www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/kommunike-ctt-systems-ab--publ--arsstamma-16-maj-2013,c9416101

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9416101/123882.pdf

Show as PDF