Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 - 2013-03-31

16:00 / 16 May 2013 CTT Systems Press release

Rapportperioden januari - mars 2013

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,4 (37,0) · Rörelseresultat/EBIT MSEK 1,1 (4,4) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,5 (3,5) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,04 (0,31) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,2 (19,4)

· Catron får beställning från FMV på kommunikationssystem · B787 flygplanet åter i trafik · CTT får ATW Aviation Technology Achievement Award

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER I början av januari 2013 fick CTT beställningar på fem st Zonal Drying™ System från det engelska flygbolaget Jet2.com, ett VIP BBJ747-8 Cair™ system från Associated Air Center i Dallas och ett VIP A321 Cair™System från Comlux Completion i Indianpolis. Zonal Drying Systemen, skall levereras till sommaren 2013 och Cair™ systemen skall levereras under 2013 respektive 2014.

Den 16:e januari 2013 utfärdade den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA ett så kallat "emergency airworthiness directive" som tillfälligt stoppar alla flygningar med USA registrerade Boeing B787 flygplan. Övriga luftfartsmyndigheter i världen där B787 flygplan opererar följde FAAs beslut vilket innebar att samtliga B787 flygplan förbjöds att flyga. Anledningen till FAAs beslut var de två incidenter med flygplanets batteri som drabbade de Japanska flygbolagen JAL och ANA.

Den 5:e februari 2013 offentliggjorde det engelska flygbolaget easyJet att man har startat utprovningen av CTTs Zonal Drying system. easyJet skall under ett år utvärdera systemet i 4 st A320 flygplan med målsättningen att därefter installera systemet i hela sin flygplansflotta, som för närvarande består av cirka 200 st A319 och A320 flygplan.  

Det engelska flygbolaget har beställt Zonal Drying ™ System till ytterligare 5 st flygplan. Ett B757-200 flygplan, 2 st B737-300 flygplan och till 2 st B737-800 flygplan. Systemen kommer att levereras under hösten 2013.

Den 26 mars erhöll CTT, Air Transport World tidningens Award i kategorin Aviation Technology Achievement för Zonal Drying™ och Cair™ systemen. CTT röstades enhälligt fram till detta pris av en panel oberoende experter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 19:e april godkände den amerikanska luftfartsmyndigheten Boeings lösning av batteriproblemet i B787 flygplanet. Man modifierar batteriet, batteriets kontrollsystem och man kapslar in batteriet i en stålbehållare. Risken att ett batteri återigen skall överhettas minskas men även om en överhettning trots allt skulle inträffa kan en sådan incident inte längre skada flygplanet. Boeing har redan börjat modifiera de flygplan som har stått på marken sedan januari och man har infört modifieringen under produktion av flygplanen.

I mitten av maj fick Catron en beställning från försvarets materialverk på utvecklingen av ett nytt kommunikations system för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen skall vara slutförd under hösten 2013 och utveckling för slutlig serieleveransutförande beräknas var klar i början på 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner om att därefter leverera seriesystem.

PERSONAL                                                                                              

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan-apr) 81 (67).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jan-mar) gjorts med MSEK 0,9 (1,6) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i produktionsutrustning i Bribo AB men även i anpassning av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 3,4 (7,9).

FRAMTIDSUTSIKTER

Moderbolagets omsättning och resultat belastades under kvartalet av flygstoppet för B787 flygplanet genom att reservdelsförsäljningen till projektet blev mycket låg. I och med att B787 flygplanet nu återigen går i trafik kommer den viktiga reservdelsförsäljningen att succesivt öka igen. CTT räknar med att leveranstakten direkt till Boeing också kommer att öka under året för att vara uppe i 10 flygplanssystem per månad i början av år 2014.

Leveranserna av Zonal Drying ™ System direkt till flygbolagen var under årets första kvartal få, men kommer att öka till normala nivåer under resten av år 2013. Intresset för systemet är fortsatt stort vilket borde avspegla sig i en förbättrad orderingång.  

Orderingången på VIP sidan har som väntat varit svag under årets första del. Detta beror på att flera stora completion centers är upptagna med installationer i B747-8 VIP flygplanen. CTT bedömer dock att beställningarna kommer att öka igen under hösten 2013.

Catron fortsätter att utvecklas väl. Den nya beställningen från FMV kommer att bredda Catrons produktutbud och öppna för nya affärsmöjligheter. Samtidigt slutlevereras Intercom systemen till SAAB under sommaren, vilket genererar ett förbättrat kassaflöde.

Bribo fortsätter att öka omsättningen, mycket tack vare CTTs beställningar. Den externa orderingången väntas öka efter sommaren i takt med att den allmänna konjunkturen förbättras.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 32,4 (37,0).

och resultat efter skatt MSEK 0,5 (3,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK -7,2 (19,4).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 maj 2013 till MSEK 121 (141) beräknad på en USD kurs på 6,60.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,0 (28,2) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 71,9 (62,4). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 66,4 (42,9).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 37,3 (27,7).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 29,1 (15,2).

Soliditeten per den 31 mars 2013 uppgick till 35 % (40 %) och eget kapital till MSEK 66,7 (67,1). Per den 31 mars 2013 var 0,2 MUSD i valutaterminer utestående till en genomsnittlig kurs på 7,07 USD/SEK. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2012-12-31.

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 22,6 (25,7) och resultat efter skatt MSEK 2,3 (4,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK -2,7 (9,8).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 4,9 (13,1).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,4 (43,6). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 39,8 (34,1).

Investeringarna under rapportperioden (jan-mar) uppgår till MSEK 1,7 (4,3). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 48 (40).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under räkenskapsåret har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,2 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 2 2013                                                   2013-08-23 klockan 08:30 (CET)

Delårsrapport kvartal 3 2013                                                   2013-11-15 klockan 08:30 (CET)

Bokslutskommuniké 2013                                                       2014-02-14 klockan 08:30 (CET)

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013 klockan 16:00 (CET).

Denna rappport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nyköping 16 maj 2013

CTT Systems AB (publ.)

Styrelsen


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se                                                      Organisations nr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-delarsrapport-2013-01-01---2013-03-31,c9415957

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9415957/123795.pdf

Show as PDF