Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kallelse Till Årsstämma I CTT Systems Ab (Publ)

10:45 / 9 April 2013 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) 556430-7741, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2013 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear AB (tidigare VPC Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast fredagen den 10 maj 2013.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail .

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 13 maj 2013.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 10 maj 2013.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. VD har ordet. 7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. 8. a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter. b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter. 12. Val av revisor.

13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Förslag till beslut avseende valberedning

15. Förslag till beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott

16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438 st.

Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns från den 10 april 2013 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det. Från den 11 april 2013 finns även årsredovisning för räkenskapsåret 2012 tillgänglig på bolagets hemsida. Till registrerade aktieägare kommer årsredovisningarna att distribueras per post den 22 april 2013.

Nyköping i mars 2013

Styrelsen

Stämmohandlingar vilka hålls tillgängliga på bolaget samt utdelas på

CTT Systems AB Årsstämma den 16 maj 2013.

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Johan Lundsgård som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

a. Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 6 ledamöter och inga suppleanter.

b. Valberedningen föreslår fastställande av 1 revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår en arvodering av styrelsen med 125 Tkr till ordförande och 100 Tkr/ ledamot således totalt 625 Tkr, samt en oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Gert Schyborger och Maria Nordberg har båda avböjt omval till styrelsen varför valberedningen har haft till uppgift att finna två nya ledamöter. Valberedningen anser att de till nyval föreslagna kandidaterna väl tillgodoser behovet av förnyelse och att styrelsens sammansättning med deras kompetenser väl möter de erfarenhets- och kompetenskrav som ställs med hänsyn till bolagets verksamhet och det utvecklingsskede bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av:  Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, Henrik Ossborn.

samt nyval av: Tomas Torlöf och Annika Dalsvall

Tomas Torlöf

Född 1967, Civilingenjör, Maskinteknik (Industriell Ekonomi), Kungliga Tekniska Högskolan. Egna investeringar i mindre teknikbolag. Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB och Tilgin AB. Äger genom Trulscom Förvaltning: 848 500 aktier. Annika Dalsvall

Född 1958. Civilekonom Uppsala universitet. Director Contracts SAS Group. Äger 0 st aktier i CTT.

Valberedningen föreslår även omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Punkt 12 Förslag till val av revisorer

Valberedningen förslår val av Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisonsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i ledningsgruppen samt dotterbolags VD. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras huvudsakligen på koncernens och dotterbolagens resultat. Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP. VD i CTT och i CTTs dotterbolag har avtal vilka medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD i CTT Moderbolaget till 2 årslöner och för VD i dotterbolag till 1 årslön. För övriga ledande befattningshavare gäller avtalsenliga villkor. Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det finns särskilda skäl för detta.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Styrelsen föreslår att det av Volito AB villkorade aktieägartillskottet om 4 933 000 SEK skall återbetalas. I enlighet med bolagsordningen §11 skall aktieägartillskottet vara återbetalt i sin helhet innan utdelning från bolaget kan lämnas.

Utdrag ur bolagsordning: § 11 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Vid vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom skall, såsom återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott, utbetalning ske till Volito AB (org. nr 556457-4639) intill dess Volito AB sammanlagt har erhållit ett belopp om 4.933.000 kronor. Intill dess angivet belopp har utbetalats får vinstutdelning och andra helt eller delvis, vederlagsfria utbetalningar från bolaget endast ske i form av kontanta medel. Innan dess aktieägartillskottet i dess helhet har återbetalats till Volito AB får denna bestämmelse inte borttagas ur bolagsordningen utan föregående skriftligt samtycke från Volito AB.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl 10:45 (CET).


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46, E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate, CFO, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. 073-655 54 12, E-post: mikael.brate@ctt.se                             Besök även:www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/ctt-systems/r/kallelse-till-arsstamma-i-ctt-systems-ab--publ-,c9397823

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9397823/110760.pdf

Show as PDF