Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB ärenden till årsstämma 2013-05-16

11:30 / 28 March 2013 CTT Systems Press release

CTT Systems AB styrelse har vid styrelsemöte idag beslutat att förelägga årsstämman den 16 maj 2013 följande punkter för beslut. Kallelse till årsstämma vilken kommer att avhållas i bolagets lokaler i Nyköping kl 17:00 den 16 maj 2013 kommer att publiceras den 9 april 2013.

 

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Johan Lundsgård som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 6 ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår fastställande av 1 revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår en arvodering av styrelsen med 125 Tkr till ordförande och 100 Tkr/ ledamot således totalt 625 Tkr, samt en oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Gert Schyborger och Maria Nordberg har båda avböjt omval till styrelsen varför valberedningen har haft till uppgift att finna två nya ledamöter. Valberedningen anser att de till nyval föreslagna kandidaterna väl tillgodoser behovet av förnyelse och att styrelsens sammansättning med deras kompetenser väl möter de erfarenhets- och kompetenskrav som ställs med hänsyn till bolagets verksamhet och det utvecklingsskede bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av:

Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, Henrik Ossborn.

samt nyval av:

Tomas Torlöf och Annika Dalsvall

Tomas Torlöf

Född 1967, Civilingenjör, Maskinteknik (Industriell Ekonomi), Kungliga Tekniska Högskolan. Egna investeringar i mindre teknikbolag. Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB och Tilgin AB. Äger genom Trulscom Förvaltning: 848 500 aktier.

Annika Dalsvall

Född 1958. Civilekonom Uppsala universitet. Director Contracts SAS Group. Äger 0 st aktier i CTT.

Valberedningen föreslår även omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Punkt 12 Förslag till val av revisorer

Valberedningen förslår val av Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisonsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i ledningsgruppen samt dotterbolags VD.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras huvudsakligen på koncernens och dotterbolagens resultat. Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD i CTT och i CTTs dotterbolag har avtal vilka medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD i CTT Moderbolaget till 2 årslöner och för VD i dotterbolag till 1 årslön. För övriga ledande befattningshavare gäller avtalsenliga villkor. Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det finns särskilda skäl för detta.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Styrelsen föreslår att det av Volito AB villkorade aktieägartillskottet om 4 933 000 SEK skall återbetalas. I enlighet med bolagsordningen §11 skall aktieägartillskottet vara återbetalt i sin helhet innan utdelning från bolaget kan lämnas.

Utdrag ur bolagsordning:

 

§ 11 Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Vid vinstutdelning och annan användning av bolagets egendom skall, såsom återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott, utbetalning ske till Volito AB (org. nr 556457-4639) intill dess Volito AB sammanlagt har erhållit ett belopp om 4.933.000 kronor. Intill dess angivet belopp har utbetalats får vinstutdelning och andra helt eller delvis, vederlagsfria utbetalningar från bolaget endast ske i form av kontanta medel. Innan dess aktieägartillskottet i dess helhet har återbetalats till Volito AB får denna bestämmelse inte borttagas ur bolagsordningen utan föregående skriftligt samtycke från Volito AB.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mar 2013

kl 11:30 (CET).

 

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46

eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se

Eller

Mikael Brate, CFO, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 05 alt. Mobil. 073-655 54 12

Eller E-post: mikael.brate@ctt.se

Besök även:www.ctt.se

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 450 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering