Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-09-30 (9 månader)

08:30 / 15 November 2013 CTT Systems Press release

Rapportperioden juli - september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,9 (32,1) motsvarande en ökning på 2,5 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 4,7 % i jämförbara valutor
 • Rörelseresultat/EBIT MSEK 2,7 (0,6) 
  vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2 % (1,9 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,1 (0,9)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,19 (0,08)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -3,7 (4,6).

Delåret januari - september 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 111,8 (105,5) motsvarande en ökning på 6,0 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 10,0 % i jämförbara valutor.
 • Rörelseresultat/EBIT MSEK 7,0 (8,4) 
  vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 % (8,0 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,4 (6,2)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,39 (0,54)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -9,0 (16,1). Försämringen består i huvudsak av att Catrons nuvarande utvecklingsprojekt betalas vid slutleverans.
 • Första flygning med B787-9 flygplanet
 • Transavia France beställer Zonal Drying™ för direktinstallation på Boeing-fabriken

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Catrons utvecklingsarbete rörande kommunikationssystemet till svenska flygvapnet har under hösten försenats. Eftersom detta projekt finansieras koncerninternt och betalning sker vid slutleverans innebär det en belastning på kassaflödet med knappt 10 MSEK under årets sista kvartal.

I mitten på augusti beställde leasingbolaget GECAS för Tansavia France räkning Zonal Drying™ systemet till tre st B737-800 flygplan. Systemen skall installeras av Boeing vid tillverkningen av flygplanen under början av 2014. Transavia France är Air France/KLMs franska lågkostnadsbolag.

Den 17:e september passerade Boeing ytterligare en milstolpe i B787-programmet i och med att den första flygningen med ett B787-9 flygplan genomfördes. B787-9 är 6 meter längre än B787-8 flygplanet, och kan transportera 40 ytterligare passagerare 555 km längre än vad B787-8 flygplanet kan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I oktober meddelade Boeing i sin kvartalsrapport att man har för avsikt att öka produktionstakten av B787 flygplanet från 10 till 12 flygplan per månad från och med år 2015. Man planerar också att ytterligare öka produktionstakten till 14 flygplan per månad innan år 2020.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer i koncernen var under rapportperioden (jul-sep) 82 (74), ökningen består av produktionspersonal.

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK 13,8 (1,4) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i köpt licens för kontrollsystem till VIP Cair system och aktiverade utvecklingskostnader i moderbolaget samt i Catron. Investeringar i framförallt produktionsutrustning i bolagen och i anpassning av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 0,2 (0,7).

FRAMTIDSUTSIKTER

Marknadsutsikterna har förbättrats för kommande år. De långsiktiga prognoserna har reviderats upp avseende antalet nytillverkade så kallade widebody flygplan. För CTT har antalet förfrågningar och offerter ökat under de senaste månaderna, vilket borde leda till fler beställningar de kommande 6-12 månader. Beträffande de olika marknadssegmenten kan noteras att B787 snabbt öppnar upp marknaden för befuktning av Crew Areas. Marknaden för att befukta första och business klass kabiner är dock fortfarande i en tidig lanseringsfas. Intresset i branschen tilltar och alltfler blir medvetna om den extremt låga luftfuktighetens negativa effekter på passagerarnas välbefinnande, hälsa och upplevelser ombord.

CTT gynnas av en ökad leveranstakt av B787 genom direktförsäljning till Boeing, men framförallt är det den snabbt växande B787-flottan som borgar för högre intäkter och förbättrade marginaler genom återkommande intäkter från reservdelar och befuktarnas paddar. CTT kommer under årets sista kvartal att uppnå en leveranstakt av 10 st B787 flygplanssystem per månad. Trots ett turbulent 2013 för B787 är Boeings signaler övertygande optimistiska. Under året har 52 B787-flygplan levererats och man har fått netto-beställningar på 130 flygplan. Boeing har nu totalt beställningar på 980 flygplan, varav drygt 100 har levererats till 16 olika flygbolag.

A350-projektet är nästa viktiga milstople för CTT att provflygningar med full kabininteriör inleds (planlagda till januari 2014). I dagsläget har inte CTT fått några beställningar till serieflygplan. CTT räknar med att få beställningar cirka 6-12 mån innan leverans av flygplanen till kund.

En allt tydligare trend är att OEM driver på retrofit marknaden. Flera flygbolag som beställt A350 visar även intresse för kabinbefuktning till sin övriga befintliga flotta, främst nyare B777-flygplan. CTT har tagit fasta på detta intresse och lanserat ett system för befuktning av första klass på B777-300ER. Mycket talar för att flygbolagens intresse för CAIR på A350 och B777 borde materialiseras i beställningar under 2014.

En annan retrofit möjlighet som öppnats upp genom OEM är befuktning av Crew Rest. Detta som en direkt följd av att många flygbolag har valt att utrusta sina B787 flygplan med Crew Rest.

Även marknaden för Zonal Drying förbättras gradvis med ett bestående högt bränslepris. Många flygbolag har tillsatt grupper för att reducera flygplanens vikt och därigenom uppnå kostnadsbesparingar och minskade utsläpp. CTT har långtgående diskussioner med ett antal flygbolag och räknar med att några av dessa skall leda till testinstallationer/beställningar under kommande kvartal. EasyJets utvärdering av Zonal Drying systemet löper fortsatt positivt. CTT räknar med att den kommer att avslutas enligt plan under våren 2014.

Inom VIP segmentet kan noteras en ökning av antalet förfrågningar under det senaste kvartalet. Detta gäller även befuktningssystem till ett antal B787 VIP-flygplan. Boeing har kommunicerat att de första av de 12 sålda B787 VIP-flygplanen skall levereras mot slutet av året för färdigställande till slutkund.

CTTs garantiåtagande avseende uppgraderingen av de tidigt levererade systemen till B787 flygplanet har kvantifierats och beräknas kunna täckas av CTTs löpande garantiavsättningar. I flygindustrin finns en kedja av garantiåtagande mellan leverantörer och kunder, den går hela vägen från slutkund till underleverantör. CTT bedömer att merkostnaderna kan hanteras av de löpande avsättningarna och kommer följaktligen inte att leda till någon extraordinär resultatpåverkan.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 32,9 (32,1).

och resultat efter skatt MSEK 2,1 (0,9). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK -3,7 (4,6).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 nov 2013 till MSEK 114 (138) beräknad på en USD kurs på 6.50.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 1,6 (10,4) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 86,9 (62,0). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 85,5 (52,2).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 46,9 (36,5).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 38,6 (15,7).

Soliditeten per den 30 sep 2013 uppgick till 33 % (40 %) och eget kapital till MSEK 65,7 (69,8). Det egna kapitalet har minskat med 4,9MSEK efter en reglering av villkorat aktieägartillskott i enlighet med beslut på årsstämma. Beloppet är inte återbetalat och redovisas som långfristig skuld. 
Under oktober månad har en ytterligare bankfinansiering om 5 MSEK säkerställts för att täcka det ökande behovet av rörelsekapital i koncernen. Per den 30 sep 2013 fanns inga utestående valutaterminer.

På grund av Catrons variationer i betalningsströmmarna påverkas koncernenes likviditet. Styrelsen bedömer att den finansiella situationen kan hanteras med tillgänglig finansiering.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2012-12-31.

MODERBOLAGET RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 23,6 (20,2) 
och resultat efter skatt MSEK 0,2 (-1,5). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden (jul-sep) MSEK -3,4 (4,1).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 1,2 (8,2).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 57,3 (43,4). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 56,2 (36,3).

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 10,8 (1,6). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 50 (46).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden (jul-sep) har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0.2 för hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNING- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 
9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Bokslutskommuniké 2013                                                       2014-02-14 klockan 08:30 (CET)

Delårsrapport kvartal 1 2014                                                   2014-05-15 klockan 16:00 (CET)

Årstämma                                                                                2014-05-15 klockan 16:00 (CET)

 

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 nov 2013 klockan 08:30 (CET).

 

Nyköping 14 nov 2013

Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)

 

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

 

Nyköping den 14 november 2013

 

Grant Thornton Sweden AB

 

Joakim Söderin

 

Auktoriserad revisor

 

 

Kort om CTT

CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.

CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate CFO

CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB

Box 1042                                                                                            Box 1042

611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING

Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00

Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25

E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se

Hemsida: www.ctt.se Organisations nr: 556430-7741

Show as PDF