Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 9 maj 2012

18:45 / 9 May 2012 CTT Systems Press release

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg till ordinarie styrelseledamöter.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Henrik Ossborn, advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till behandling av vinstmedel till förfogande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att inget val av revisorer behöver ske vid denna stämma då Grant Thornton Sweden AB är valt på 3 år som revisionsbolag med Anders Meyer som huvudansvarig revisor och Joakim Söderin som personvald revisor, av mandatperioden återstår nu 1 år.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 600 000 aktier.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                                              eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se                              Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 kl 18:45  (CET). CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 18 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 12 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ctt-systems/r/kommunike-ctt-systems-ab--publ--arsstamma-9-maj-2012,c9258136

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9258136/11751.pdf

Show as PDF