Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems Ab Delårsrapport        2012-01-01 - 2012-03-31

16:00 / 9 May 2012 CTT Systems Press release

Rapportperioden januari - mars 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,0 (20,0) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,5 (-1,1) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,31 (-0,09) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 19,4 (-5,5) · EBITDA MSEK 6,2 (-1,4)

Rapportperiodens (januari - mars) väsentliga händelser

I januari 2012 fick CTT en beställning på ett Cair™ systemet från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras under hösten 2012 i ett B757 VIP flygplan. Detta blir CTTs andra retrofit installation i ett VIP flygplan.

Under Q1 beställdes och levererades dessutom Zonal Drying™ systemet till 4 st B737-300 flygplan från ett engelskt flygbolag.

I slutet av mars månad beställde Lufthansa Technik Cair™ systemet till ett B747-8 VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under slutet av år 2012. Detta är CTTs andra beställning på Cair™ systemet till ett B747-8 flygplan.

I mars månad fördubblade CTT sina produktionsytor genom att hyra ytterligare ca 1000 m2 i direkt anslutning till befintliga lokaler. Utökningen av produktionsytan är nödvändig framförallt för att kunna öka leveranserna av befuktare.

Väsentliga Händelser efter rapportperiodens utgång

I början av april fick CTT en beställning från PATS Aircraft Systems på Cair™ systemet till ett BBJ3 VIP flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2012. PATS Aircraft Systems är ett Completion Center på USAs östkust och det är första gången de beställer ett system från CTT.

I mitten av april beställde AMAC Aerospace i Schweiz Cair™ systemet till ett A319 VIP flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2012.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan-mar) 67 (58).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jan-mar) gjorts med MSEK 1,6 (0,0) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i pågående nybyggnation i Bribo AB men även i utbyggnad av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 7,9 (0,0). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 9,5 (0,8).

FRAMTIDSUTSIKTER

Under första kvartalet 2012 har leveranserna till B787 programmet fortsatt enligt plan. CTT räknar med att leveranstakten ökar under resten av 2012 och under 2013. Försäljningen av reservdelar kommer också att öka vartefter ytterligare flygbolag tar leverans av B787 flygplanet.

Det var glädjande att även Lufthansa Technik valde CTTs Cair™ system till sitt första B747-8 VIP-flygplan. Vi räknar med att Lufthansa Technik kommer att utrusta fler B747-8 flygplan vilket innebär att CTT har goda chanser att få ytterligare beställningar till denna flygplanstyp. Boeing har sålt sammanlagt 9 st B747-8 flygplan till VIP kunder och CTT räknar med att de flesta kommer att utrustas med ett befuktningssystem. Cair™ systemet fortsätter att sälja mycket bra även till lite mindre VIP flygplan vilket innebär att CTT räknar med en fortsatt omsättningsökning vad gäller VIP system.

Catron's Intercom-utvecklingsprojekt löper fortsatt bra och kommer att generera större delen av Catron's omsättning under år 2012. Parallellt med detta projekt marknadsför Catron sina system till nya kunder. Ett par intressanta prospekt har identifierats och bearbetas.

Bribo's omsättning till externa kunder minskade något under årets första kvartal. Vartefter CTTs leveranser till B787 och A350 programmet ökar kommer Bribo's omsättning också att öka.

KONCERNENS RSULTAT OCH FINSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 37,0 (20,0) och resultat efter skatt MSEK 3,5 (-1,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK 19,4 (-5,5).

Koncernens orderbok uppgick per den 9 maj 2012 till MSEK 141 (121) beräknat på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 28,2 (8,6). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 62,4 (49,2). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 42,9 (41,1).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 27,7 (23,3).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 15,2 (17,8).

Soliditeten per den 31 mars 2012 uppgick till 40 % (37 %) och eget kapital till MSEK 66,9 (39,6). CTT har inga valutaterminer utestående per den 31 mars 2012.

Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2011-12-31.

Moderbolaget Resultat och finansiella ställning

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 25,7 (14,0) och resultat efter skatt MSEK 4,1 (0,0). Kassaflöde från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK 9,8 (-5,7).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 13,1 (6,7).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,6 (42,8). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 34,1 (36,6).

Investeringarna under rapportperioden (jan-mar) uppgår till MSEK 4,3 (0,3). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 40 (36).

Transaktioner med närstående

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,6 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2012

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Delårsrapport kvartal 2 2012                                                                                          2012-08-24

Delårsrapport kvartal 3 2012                                                                                          2012-11-16

Bokslutskommuniké 2012                                                                                               2013-02-15

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 klockan 16:00 (CET).

Nyköping 9 maj 2012

CTT Systems AB (publ.)

Johan LundsgårdStyrelsens ordförande Anders Lars Björn HelmnerStyrelseledamot LindgrenStyrelseledamot RönnqvistStyrelseledamot Gert Maria Torbjörn SchyborgerStyrelseledamot NordbergStyrelseledamot JohanssonVerkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD                                                                  Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB Box 1042                                                                                            Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se                                                      Organisations nr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.     Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-delarsrapport--2012-01-01---2012-03-31,c9257969

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9257969/11640.pdf

Show as PDF