Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems Ab Delårsrapport 2012-01-01 - 2012-09-30 (9 Månader)

08:30 / 16 November 2012 CTT Systems Press release

Rapportperioden juli - september 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,1 (18,5) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,9 (-2,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,08 (-0,23) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 4,6 (-0,8) · EBITDA MSEK 2,5 (0,8)

Delåret januari - september 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 105,5 (58,1) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 6,2 (-8,7) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,54 (-0,76) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 16,1 (-7,6) · EBITDA MSEK 13,9 (-3,7)

Beställningar på Cair™ Systemet till sammanlagt 5 st VIP-flygplan

Rapportperiodens (Jul - Sep) väsentliga händelser

I början av juli månad fick CTT en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace. Systemet skall installeras under 2013 i ett Boeing B747-8 VIP-flygplan.

Den 10:e augusti beställde Lufthansa Technik Cair™ Systemet till ytterligare ett B747-8 VIP-flygplan. Systemet skall levereras under våren 2013.

Den 20:e augusti erhölls en beställning från Gore Design Completions, Texas USA på Cair™ Systemet till ett A330-200 VIP-flygplan.

Den 24:e augusti fick CTT en beställning från Sabena Technics på Cair™ Systemet till ett A318 VIP-flygplan. Systemet skall levereras under 2012. Det är den första beställningen till ett A318 flygplan.

Den sista augusti beställde Lufthansa Technik Cair™ Systemet till ett BBJ2 VIP-flygplan. Systemet kommer att levereras under våren 2013.

Den 6:e september fick CTT en beställning från det Engelska flygbolaget Titan Airways på Zonal Drying™ system till 2 st B737QC flygplan. Systemen kommer att levereras under 2012.

Under kvartal tre beställde Transavia Zonal Drying™ systemet till ytterligare ett B737-800 flygplan för leverans i slutet av 2012.

Under juli månad flyttade Bribo in i sina nya fabrikslokaler i Nybro och produktionen startade den 6:e augusti.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att rapportera.

Personal

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul-sep) 74 (60).

Investeringar

Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med MSEK 1,4 (0,1) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i nybyggnation i Bribo AB men även i utbyggnad av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 0,7 (-0,2). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 2,1 (-0,1).

Framtidsutsikter

Det har nu gått ett år sedan det Japanska flygbolaget ANA startade passagerartrafik med det nya B787 flygplanet. ANA är mycket nöjda med flygplanet. Man har höjt den så kallade "Load Factorn" med 10 % (dvs. 10 % fler passagerare vid varje flygning) och B787 flygplanen förbrukar 21 % mindre bränsle än de flygplan som har ersatts. Passagerarna är också enligt ANA mycket nöjda med flygplanets komfort. I slutet av september beställde ANA ytterligare 11 st B787-9 flygplan och har nu samanlagt 66 st B787 flygplan på order.

Boeing har nu beställningar på 838 st B787 flygplan och har levererat sammanlagt 33 st B787 flygplan till sju olika flygbolag. CTT levererar för närvarande B787 system i en takt av 6 flygplan per månad. Takten förväntas öka, för att under slutet av 2013 nå en takt av 10 flygplansystem per månad. CTT kommer tiotals år framöver att leverera system till B787 flygplansfamiljen.

Under tredje kvartalet 2012 fick CTT beställningar på Cair™ Systemet till sammanlagt 5 st VIP-flygplan vilket är rekord för ett kvartal. Detta innebär tillsammans med tidigare beställningar att leveranserna till VIP-flygplan kommer att öka markant det närmsta året. CTT räknar med att efterfrågan på Cair™ Systemet till stora VIP-flygplan kommer att vara fortsatt god även om den totala marknaden för VIP flygplan förmodligen kommer att minska något till följd av den osäkra världskonjunkturen.

Catron passerade en viktig milstolpe i Intercom-projektet när man levererade det första systemet, godkänt för flygning, till Saab. Resterande system kommer att levereras under våren 2013 och projektet beräknas kunna slutföras under senare delen av 2013. Catron har intensifierat marknadsföringen av sina produkter och ett par intressanta prospekt bearbetas aktivt.

På grund av de engångskostnader som flytten av verksamheten innebar visade Bribo ett negativt resultat under tredje kvartalet. Nu löper verksamheten återigen normalt, vilket innebär att omsättning kommer att öka under resterande delen av 2012. Som orderläget ser ut nu så tyder det mesta på att omsättningen kommer att fortsätta öka under 2013, även vad gäller externa kunder.

Tredje kvartalet 2012 var det klart bästa tredjekvartalet i CTTs historia. Omsättning ökade med 70 % jämfört med år 2011. Resultatet förbättrades också jämfört med 2011, men tyngdes av Bribo's engångskostnader och av att moderbolaget levererade förhållandvis få högmarginalsprodukter.

Omsättningen för årets sista kvartal kommer att öka jämfört med tredje kvartalet och koncernens resultat kommer att ytterligare förbättras.

Koncernens resultat och finansiella ställning

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 32,1 (18,5) och resultat efter skatt MSEK 0,9 (-2,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK 4,6 (-0,8).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 nov 2012 till MSEK 138 (184) beräknad på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 10,4 (7,7) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 62,0 (50,6). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 52,2 (46,9).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 36,5 (28,9).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 15,7 (18,1).

Soliditeten per den 30 september 2012 uppgick till 40 % (28 %) och eget kapital till MSEK 69,8 (32,0). Per den 30 september 2012 var 0,8 MUSD i valutaterminer utestående till en genomsnittlig kurs på 7,06 USD/SEK. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2011-12-31.

Moderbolaget resultat och finansiella ställning

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 20,2 (11,8) och resultat efter skatt MSEK -1,5 (-3,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK 4,1 (-3,3).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,2 (5,6).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,4 (44,2). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 36,3 (42,6).

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 1,6 (1,5). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 46 (37).

Transaktioner med närstående

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,3 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Förändrad bolagsskatt

Regeringen har i höstpropositionen lagt ett förslag om sänkt bolagsskatt från 26,3 till 22,0%. Ikraftträdande är föreslaget till 1 januari 2013. Om riksdagen fattar beslut om denna sänkning minskar bolagets uppskjutna skattefordran i värde med 7,9 Mkr vilket kommer att påverka resultatet efter skatt i kvartal 4 2012 negativt med 7,9 Mkr.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2012

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2012                                                                                               2013-02-15

Delårsrapport kvartal 1 2013                                                                                          2013-05-16

Årsstämma                                                                                                                       2013-05-16

Delårsrapport kvartal 2 2013                                                                                          2013-08-23

Delårsrapport kvartal 3 2013                                                                                          2013-11-15

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 nov 2012 klockan 08:30 (CET).

Nyköping 15 november 2012

CTT Systems AB (publ.)

Johan LundsgårdStyrelsens ordförande Anders Björn Gert HelmnerStyrelseledamot RönnqvistStyrelseledamot SchyborgerStyrelseledamot Maria Henrik Torbjörn NordbergStyrelseledamot OssbornStyrelseledamot JohanssonVerkställande direktör

GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Nyköping den 15 november 2012

Grant Thornton Sweden AB

Anders Meyer                                                                                                                        Joakim Söderin

Auktoriserad revisor                                                                                                             Godkänd revisor


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB                                                                           CTT Systems AB Box 1042                                                                                       Box 1042 611 29 NYKÖPING                                                                         611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00                                                                          Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25                                                                        Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se (%20mikael.brate@ctt.se) Hemsida: www.ctt.se                                                      Organisations nr: 556430-7741

Kort om CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.      CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 18 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 12 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/ctt-systems/r/ctt-systems-ab-delarsrapport-2012-01-01---2012-09-30--9-manader-,c9335717

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/454/9335717/66987.pdf

Show as PDF