Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2009-01-01 – 2009-06-30 (6 Månader)

08:30 / 14 August 2009 CTT Systems Press release

Rapportperioden april – juni 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 16,1 (8,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,3 (-9,2)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (-0,85)
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,0 (-10,2)
 • EBITDA om MSEK -1,5 (-6,5)Delåret januari – juni 2009
 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 30,2 (17,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,7 (-16,7)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-1,57)
 • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,1 (-21,9)
 • EBITDA om MSEK -1,4 (-11,7)
 • Airbus CJC beställer ytterligare ett A319 VIP Cair™ system

RAPPORTPERIODENS (APRIL - JUNI) VÄSENTLIGA HÄNDELSER Den 18:e maj erhöll CTT en beställning på ett Cair™ System från Airbus Corporate Jet Centre (ACJC) i Toulouse, Frankrike. Systemet skall installeras hösten 2009 på ett Airbus A319 VIP flygplan. ACJC har nu beställt systemet till sammanlagt tre VIP flygplan.

I slutet av maj beställde det engelska charterflygbolaget Jet2.com ytterligare ett B757 Zonal Drying™ system. Jet2.com har sedan tidigare installerat systemet i 8 st B757 flygplan.

Den 23:e juni meddelade Boeing att första flygningen med B787 flygplanet försenas ytterligare. Boeing har inte informerat marknaden om hur lång förseningen blir.

PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr - jun) 49 (47).

INVESTERINGAR Investeringar har under rapportperioden (apr - jun) gjorts med MSEK 0,1 (0,4) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 0,2 (0,4). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,3 (0,8).

FRAMTIDSUTSIKTER Förseningen av första flygning med B787 flygplanet kommer inte att påverka leveranserna av system till Boeing under år 2009 och 2010, eftersom Boeing och CTT har avtalat om fast leveranstakt för dessa år. Det är ännu för tidigt att spekulera i hur förseningen påverkar leveranstakten för år 2011 och framåt. Förseningen innebär dock med stor sannolikhet att de för år 2009 planerade leveranserna av initiala reservdelar kommer att skjutas till år 2010. Detta kommer att försämra CTTs omsättning och resultat för år 2009, som en konsekvens av detta kommer CTT att anpassa kostnaderna. Den djupa lågkonjunkturen påverkar nu flygbolagen alltmer. Många större flygbolag visade negativt resultat för årets andra kvartal. Detta gör det allt svårare för CTT att sälja Zonal Drying™ systemet på retrofitmarknaden, trots detta har CTT ett antal intressanta försäljningsprospekt delvis tack vare det återigen stigande flygbränslepriset.

På VIP marknaden ser det fortfarande förhållandevis ljust ut. Vårt Cair™ system är nu känt hos många slutkunder och de flesta Completion Centers marknadsför systemet. Därför räknar CTT med att under år 2009 få ytterligare ett antal beställningar till VIP-flygplan.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Rapportperiodens omsättning har fortsatt att öka tack vare att serieleveranserna till Boeing 787 flygplanet har startats upp igen. Rapportperiodens resultat var positivt delvis beroende av kursvinst i upptagna USD-lån samt positiv värdeförändring i utestående valutasäkringar. Kassaflödet blev för rapportperioden negativt. Bribos omsättning var trots lågkonjunkturen i nivå med fjolårets, men resultatet har försämrats.

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 16,1 (8,2) och resultat efter skatt MSEK 0,3 (-9,2). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -3,0 (-10,2). Orderboken uppgick per den 13 Aug 2009 till MSEK 103 (85) beräknat till en USD kurs på 7,15.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,9 (17,6). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 49,7 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 39,9 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,3 (35,2). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 16,6 (0,5).

Soliditeten per den 30 juni 2009 uppgick till 30 % (44 %) och eget kapital till MSEK 25,7 (43,6).

Under rapportperioden har CTT dollarsäkrat en betydande del av 2009 och 2010 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt ca: 8.50.

Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2009-06-30 medförde för rapportperioden en finansiell intäkt om MSEK 2,4 .

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2008-12-31.

MODERBOLAGET För rapportperioden (apr - jun) var nettoomsättningen MSEK 14,8 (6,2) och resultat efter skatt MSEK -1,5 (-9,3). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -3,4 (-11,2)

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 9,4 (15,0). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 44,3 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 36,0 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (apr – jun) uppgår till MSEK 0,3 (0,8) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 38 (37).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapitaltransaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport kvartal 3 2009 2009-11-13 Bokslutskommuniké 2009  2010-02-12  

  Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 aug 2009 klockan 08.30.

Nyköping 13 augusti 2009

CTT Systems AB (publ.)  

Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande 

Anders Helmner Styrelseledamot 

Lars Lindgren Styrelseledamot

Johan Lundsgård Styrelseledamot 

Björn Rönnqvist Styrelseledamot 

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och besättning genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och besättning. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF