Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kallelse Till Årsstämma I CTT Systems Ab (Org. Nr: 556430-7741)

09:04 / 9 April 2008 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast fredagen den 2 maj 2008. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail .

Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 5 maj 2008.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvalta registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 2 maj 2008.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. VD har ordet 7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. 8. a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter. b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.  10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter. 12. Val av revisor. 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 15. Förslag till beslut avseende valberedning 16. Stämmans avslutande.

Punkt 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 700 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 700 000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 6,1 procent.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 samt övriga stämmohandlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt på kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer, från den 21 april 2008. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.

Nyköping i april 2008

Styrelsen


För mer information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate, Ekonomichef, CTT Systems AB Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736-555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel, TUIFLY Nordic, TAP.

Show as PDF