Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2007-07-01 – 2007-12-31 (6 Månader)

16:03 / 15 February 2008 CTT Systems Press release

Räkenskapsåret juli – december 2007 (jämförelseår är 12 månader)

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 13,2 (49,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,8 (-7,9).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,22 (-0,93).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -18,1 (-39,6)Kvartalet oktober – december 2007
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 10,7 (8,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,5 (-3,7).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,27 (-0,44).
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -9,8 (-8,5)

KONCERNEN I SAMMANDRAG 2007 2006 2007 2006 1) Helår 2006/07 (MSEK)  okt-dec okt-dec jul-dec jul-dec jul-jun Nettoomsättning 10,7 8,0 13,2 14,2 49,2 Resultat efter skatt -2,5 -3,7 -10,8 -6,7 -7,9 Resultat per aktie -0,68 -0,44 -1,63 -0,78 -0,93 Kassaflöde före finansieringsverksamheten -9,8 -8,5 -18,1 -16,5 -39,6

Rättvisande jämförelse 1) I syfte att ge en rättvisande bild i denna första finansiella rapport som CTT Systems upprättar enligt IFRS har moderbolagets räkenskaper omräknats enligt IFRS och används därefter i jämförelse med koncernens resultaträkning, nyckeltal, balansräkning, förändring av eget kapital samt kassaflödesanalys.

CTT Systems har ändrat räkenskapsår till att innefatta 1 januari till och med 31 december. Denna bokslutskommuniké avser omställelseåret och innefattar därför endast sex månader. Jämförelser i texten sker räkenskapsåret jul - dec 2007 (jul - jun 2006/2007) samt rapportperioden okt - dec 2007 (okt - dec 2006).

RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER I augusti 2007 fick CTT en beställning från Airbus Corporate Jet Centre i Toulouse Frankrike på CAIR™ system till ett Airbus A320 VIP flygplan. Systemet levererades i januari 2008.

I augusti 2007 fick CTT inom ramen för B787 avtalet med Boeing den första beställningen på befuktare till de 37 första B787 flygplanen. Beställningen innehöll 32 st Flight Deck befuktare, 21 st befuktare för piloternas Crew Rest, och 17 st befuktare till besättningens Crew Rest (viloutrymme). Utfallet av beställda befuktare till dessa flygplan är över 60%. CTT hade räknat med ett utfall av cirka 30%. Flygbolagen kan beställa maximalt tre stycken befuktare till varje flygplan. Dels kan man beställa befuktning av Flight Deck, dels får man befuktare installerad i de Crew Rest man beställer. Flygbolagen kan dels beställa en Crew Rest för piloterna och dels en Crew Rest för den övriga besättningen. De beställda befuktarna skall levereras fram till september 2008. En befuktare av varje typ levererades i augusti till Boeing för installation i det tredje provflygplanet.

I september erhöll CTT en beställning på sex Zonal Drying™ System från First Choice Airways i England. Systemen har installeras i First Choice Boeing B767-300 flygplan under vintern 2007/2008. First Choice har tidigare köpt och utvärderat Zonal Drying™ systemet i ett B757-200 flygplan och 4 st A320/321 flygplan.

Boeing meddelade i oktober att B787 flygplanet kommer att försenas med 6 månader.

I oktober köpte CTT bolaget Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo). Bribo är en av CTTs större underleverantörer och bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt i småländska Nybro. Bribo har 10 anställda och omsatte verksamhetsåret 2006/2007 ca 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på drygt 4 Mkr. I dagsläget belägger CTT cirka 30% av Bribos kapacitet men denna andel kommer att öka under de närmaste åren. Förvärvet gjordes genom en apportemission om 269,999 CTT aktier. De nyemitterade aktierna innebar en utspädning på cirka 3,0 procent.

Under november månad beställde Austrian Airlines Zonal Drying™ systemet till ett CRJ flygplan och flygleasingbolaget ILFC till ett Excel B737-800 flygplan.

Den 15 november på CTT Systems årsstämma beslutades att bolagets verksamhetsår skall vara 1 januari - 31 december samt att innevarande räkenskapsår skall avse perioden 1 juli - 31 december 2007. Stämman godkände även styrelsens beslut om en nyemission om ca: 40 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Stämman godkände också styrelsens omarbetade förslag avseende teckningsoptionsprogram om 150 000 teckningsoptioner samt beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 600 000 aktier.

I december meddelades att CTTs nyemission om cirka 42 MSEK tecknades till drygt 92 procent med stöd av företrädesrätt. Nyemissionen övertecknades 1,6 gånger vilket innebär att det fanns intresse för aktier motsvarande ytterligare knappt 30 MSEK. Av bolagets teckningsoptionsprogram om 150 000 st optioner har 114 200 st förvärvats per rapportdatumet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I januari erhöll CTT har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System till tre stycken Boeing B757-200 flygplan från Icelandair. Systemen kommer att levereras under hösten/vintern 2008/2009.

Boeing meddelade i januari att första flygning med B787 flygplan har försenats med ytterligare 3 månader och kommer nu att ske under juni månad år 2008 istället för som tidigare planerat i mars 2008. Boeing informerade också om att första leverans av flygplanet till kund kommer att bli i början av år 2009 istället för som tidigare planerat i slutet av år 2008.

I början av februari beställde Airbus Corporate Jet Centre i Toulouse Frankrike på CAIR™ system till ett Airbus A319 VIP flygplan. Systemet skall levereras under sommaren 2008.

I februari fick CTT en stor beställning (2,6 MUSD) på reservdelar till B787 programmet från Satair. CTT och Satair har tecknat avtal om att Satair skall svara för reservdelsförsörjningen till flygbolagen för B787 programmet.

FRAMTIDSUTSIKTER Första flygning med B787 flygplanet är nu planerat till juni månad 2008. Detta innebär att B787 projektet nu totalt är försenat med 9 månader. Boeing har dock inte skjutit upp leveranserna från sina underleverantörer i samma utsträckning som första flygning har blivit försenad. CTT har hittills levererat utrustningen till de fem första flygplanen. Vi planerar att under år 2008 leverera system till ytterligare ca 50 flygplan. Vi räknar också med att försäljningen av reservdelar till flygbolagen så kallad ”Initial Provisioning” kommer att starta under senare delen av år 2008. CTT kommer att sälja alla B787 reservdelar till det danska företaget Satair som i sin tur kommer att administrera försäljningen av reservdelar till flygbolagen. Detta innebär att CTT kommer att få intäkter från reservdelförsäljningen tidigare än om vi hade sålt till flygbolagen direkt. Under år 2009 räknar vi med att leverera ungefär dubbelt så många system till B787 programmet jämfört med år 2008 och att reservdelsförsäljningen tar fart på allvar. Under år 2008 kommer våra utvecklingskostnader för B787 programmet att minska samtidigt som de nödvändiga investeringarna i produktionsavdelningen avslutas. Detta tillsammans gör att B787 programmet nu successivt kommer att börja bidra positivt till CTTs resultat och kassaflöde.

Vi har tillsammans med vår tyska partner AOA de senaste månaderna kommit ett steg närmare ett kontrakt på att få leverera befuktnings och avfuktningssystem till Airbus nya A350 flygplan. Det tyska företaget Nordmicro har av Honeywell blivit utvalda att leverera den del av luftsystemet där befuktning och avfuktning ingår. CTT och AOA har därför nu offererat befuktning och avfuktningssystem till Nordmicro. Förhandlingar med Nordmicro har nu inletts.

Efterfrågan på Cair™ systemet är fortsatt mycket god inom VIP segmentet. Det är mycket glädjande att Airbus Corporate Jet Centre nu har beställt Cair™ systemet till ett andra ACJ flygplan. Detta är en tydlig indikation på att kabinbefuktning blir mer och mer intressant hos Airbus. Flygbolaget som har beställt förstaklass befuktning till sina A380 flygplan kommer att få sina första flygplan under år 2009, detta tillsammans med ett eventuellt besked rörande befuktning av A350 flygplanet kommer att innebära ett genombrott för Cair™ systemet inom segmentet långdistans passagerarflygplan.

CTTs försäljningsansträngningar avseende Zonal Drying™ systemet till flygbolagen fortsätter. CTT kommer att tillsammans med Satair att delta i flygmässan i Singapore i slutet av februari. Intresset i Asien för våra system ökar både tack vare att Zonal Drying™ systemet är standard i B787 flygplanet men även tack vare Satairs försäljningsarbete. CTT har också gjort ett större direktreklamsutskick till cirka 150 flygbolag över hela världen där systemets fördelar beträffande bränslebesparing och minskade koldioxidutsläpp åskådliggörs. Våra marknadsföringsaktiviteter är inte bara viktiga för försäljningen direkt till flygbolag utan också för att öka möjligheten att Boeing och Airbus i sina framtida flygplansmodeller installerar Zonal Drying™ systemet direkt vid tillverkningen.

PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jul - dec) 38 (32), varav 31 (25) män och 7 (7) kvinnor. Under rapportperioden (okt - dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 39 (32).

INVESTERINGAR Investeringar har under räkenskapsåret (jul - dec) gjorts med MSEK 1,2 (10,9) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av patent, certifikat, samt aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar, främst avseende uppbyggnad av utökad produktionskapacitet, har investeringar gjorts med MSEK 1,4 (5,1). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under räkenskapsåret till MSEK 2,6 (16,0).

Rapportperiodens (okt - dec) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till MSEK 0,9 (0,4) samt materiella MSEK 1,2 (3,2). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till MSEK 2,1 (3,6).

Övriga förändringar i materiella och immateriella tillgångar är hänförliga till förvärvet av Bribo, se avsnittet ”Förvärvet av Bribo”.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Det gångna räkenskapsårets resultat är fortsatt negativt då CTT nu i och med den försenade leveransstarten på B787 är dimensionerat för en större omsättning än den vi har haft under hösten. Såväl retrofit som reservdels-omsättningen har varit låg under räkenskapsåret. Förvärvet av Bribo AB har positivt bidragit till resultatet.

För räkenskapsåret (jul - dec) var nettoomsättningen MSEK 13,2 (49,2) och resultat efter skatt MSEK -10,8 (-7,9). För rapportperioden (okt - dec) var nettoomsättningen MSEK 10,7 (8,0) och resultat efter skatt MSEK -2,5 (-3,7). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -18,1 (-39,6) och för rapportperioden MSEK -9,8 (-8,5).

Orderingången uppgick under räkenskapsåret till MSEK 23 (51) och orderboken uppgick per den 15 Feb 2008 till MSEK 76 (74) beräknat på en USD kurs på 6,40.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 21,3 MSEK Koncernens likvida medel var på balansdagen MSEK 9,8 (3,7). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 26,5 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 15 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 18,6 (25,0). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 0,5 (0,0).

Soliditeten per den 31 december 2007 uppgår till 62 % (35 %) och eget kapital uppgår per den 31 december 2007 till MSEK 60,4 (21,8).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2007-06-30.

MODERBOLAGET För räkenskapsåret (jul - dec) var nettoomsättningen MSEK 11,8 (49,2) och resultat efter skatt MSEK -16,5 (-7,8). För rapportperioden (okt - dec) var nettoomsättningen MSEK 9,3 (8,0) och resultat efter skatt MSEK -8,2 (-3,7).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 19 MSEK Likvida medel per balansdagen är MSEK 9,0 (3,7). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 25 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 15 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (okt - dec) uppgår till MSEK 2,1 (3,6). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 34 (32). Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Volito AB och Trulscom AB garanterade på marknadsmässiga villkor den under räkenskapsåret genomförda nyemission. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Nya redovisningsprinciper CTT Systems finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR32:06 redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS).

Denna delårsrapport är den första finansiella rapport som CTT Systems upprättar enligt IFRS. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. Under rubriken ”Implementering av IFRS 2007” nedan beskrivs hur övergången från svenska redovisningsprinciper till IFRS påverkat CTT Systems finansiella ställning, resultat och kassaflöde.

Övergången till IFRS har medfört förändringar och krav på förtydliganden i vissa av CTT Systems tillämpade redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs de nya redovisningsprinciperna, tillsammans med en beskrivning av eventuella justeringar som identifierats, nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION Årsredovisning, tillgänglig på huvudkontoret och hemsida 2008-04-18  Årsstämma i företagets lokaler Nyköping kl.17.00 2008-05-08 Delårsrapport kvartal 1 2008 2008-05-08 Delårsrapport kvartal 2 2008 2008-08-29 Delårsrapport kvartal 3 2008 2008-11-21

Bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2008 klockan 16.00

Nyköping 15 februari 2008

CTT Systems AB (publ.)  

Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande

 Anders Helmner Styrelseledamot Lars Lindgren Styrelseledamot

Lars Solin Styrelseledamot Dag Waldenström Styrelseledamot Torbjörn Johansson Verkställande direktör

RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade bokslutskommuniké för perioden 2007-07-01—2007-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 december 2007 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för det räkenskapsår som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Nyköping den 15 februari 2008

Anders Meyer   Nicklas Malm Auktoriserad revisor  Godkänd revisor


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF