Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2008-01-01 – 2008-09-30 (9 Månader)

08:00 / 21 November 2008 CTT Systems Press release

Rapportperioden juli – september 2008

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,1 (2,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,2 (-8,4)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,95)
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-8,2)Delåret januari – september 2008
  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 25,5 (37,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -23,9 (-9,5)
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,24 (-1,10)
  • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,1 (-31,3)
  • CTT har tecknat avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan
  • Air New Zealand har beställt Zonal Drying™ systemet till 42 st flygplan

KONCERNEN I SAMMANDRAG 2008 1) 2007 2008 1) 2007 2) 2007 (MSEK)  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jul-dec Nettoomsättning 8,1 2,5 25,5 37,5 13,2 Resultat efter skatt -7,2 -8,4 -23,9 -9,5 -10,8 Resultat per aktie -0,67 -0,95 -2,24 -1,10 -1,63 Kassaflöde före finansieringsverksamheten -10,2 -8,2 -32,1 -31,3 -18,1

Rättvisande jämförelse 1) CTT bildade under hösten 2007 en koncern efter förvärvet av Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) per den 31 okt 2007. Jämförelser i texten avser moderbolaget före koncernbildningen hösten 2007. 2) CTT Systems har per 2007-12-31 ändrat räkenskapsår till att innefatta 1 januari till och med 31 december. Det förkortade räkenskapsåret (6 månader) jul - dec 2007 är redovisat enligt IFRS.

RAPPORTPERIODENS (JULI - SEPTEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER CTT och det tyska företaget Nord-Micro tecknade i början av juli ett Memorandum of Understanding vilket innebär att CTT skall utveckla och leverera Zonal Dryers och befuktare till A350 flygplanet. (I början av oktober signerades det slutliga avtalet). CTTs befuktare kommer att erbjudas som option till flygplanets cockpit, besättningarnas viloutrymmen och till delar av passagerarkabinen. CTTs Zonal Dryers skall också erbjudas som option, speciellt i samband med befuktning av passagerarkabinen. Det potentiella värdet av avtalet (inklusive eftermarknad) överstiger 300 miljoner USD beräknat över den fulla livslängden för flygplanstypen A350. Airbus räknar med att börja leverera A350 flygplanet till kund under år 2013. CTTs avtal med Nord-Micro innehåller även betalning för utvecklingsarbetet och förserie apparater.

I augusti fick CTT en beställning från AMAC Aerospace på CAIR™ system till ett VIP A320 flygplan för leverans i Q1 2009.

Under augusti månad godkände EASA (den europeiska luftfartstillsynen) den av CTT och Lufthansa Technik föreslagna modifiering av de Zonal Dryers som ej har varit i drift sedan år 2006. Detta innebär att de äldre Zonal Drying™ system som har haft dessa Zonal Dryers nu kan tas i drift igen efter att modifiering har utförts.

Den 27:e augusti fick CTT en beställning på ytterligare en Zonal Dryer till NASA:s Sofia projekt. Avfuktaren levererades under november månad.

I början av september fick CTT av Air New Zealand sin hittills största beställning på Zonal Drying™ System. Beställningen avser 42 flygplan, 13 st A320, 5 st B767, 16 st B737-300 och 8 st B777 flygplan. Systemen kommer att levereras under åren 2008 till 2010. CTT fick mycket stor uppmärksamhet i den internationella flygpressen tack vare att Air New Zeeland under en presskonferens i Seattle informerade om att man valt Zonal Drying™ systemet som ett led i sin satsning på att spara bränsle och därmed minska utsläppen av koldioxid.

Under september månad beställde Transavia ytterligare ett B737-800 Zonal Drying™ system för installation i samband med slutmonteringen av flygplanet hos Boeing. Systemet kommer att levereras i början av år 2009.

FRAMTIDSUTSIKTER CTT har haft stora försäljningsframgångar det senaste kvartalet, vi har tecknat kontrakt med Nord-Micro rörande A350 flygplanet och vi har av Air New Zealand fått vår hittills största order på Zonal Drying™ system. Detta innebär att CTT nu har en förhållandevis stor orderbok. Under det senaste året har den ökat från 55 Mkr till dagens 142 Mkr. Orderboken består till ungefär hälften av order relaterade till Boeing och Airbus nya flygplansprojekt och till hälften av retrofit och VIP beställningar. Den stora differentierade orderboken och den förbättrade dollarkursen borgar för att CTT successivt kommer att öka omsättningen och förbättra resultatet. Kassaflödet kommer tack vare den lageruppbyggnad vi har haft, på grund av B787 förseningen, att förbättras snabbare. Detta till trots kommer CTTs finansiella situation att vara ansträngd även under år 2009, speciellt som det för närvarande spekuleras i att B787 projektet ytterligare försenas. CTTs styrelse bedömer dock att det likviditetstillskott som kan behövas under år 2009 kan finansieras genom ytterligare upplåning.

Utvecklingsarbetet för det nya A350 projektet har nu startats. Personal som de senaste åren har arbetat med B787 projektet övergår nu successivt till A350 projektet, vilket innebär att vi inte behöver rekrytera ny personal för detta projekt. Vi räknar också med att klara A350 projektet utan nämnvärda investeringar i anläggningstillgångar. Totalt sett kommer därmed A350 projektet till stor del att finansieras av de utvecklingspengar som ingår i CTTs avtal med Nord-Micro.

Trots den allmänna oron om den framtida konjunkturen, inte minst inom flygindustrin, ser CTTs utveckling de närmaste åren mycket positiv ut. A380, B787 och A350 projekten kommer, även om de drabbas av någon ytterligare försening, successivt att generera stabilt ökande intäkter för CTT. Lönsamheten i dessa projekt har dessutom förbättrats väsentligt tack vare att dollarn har återhämtat sig. I ett kortare perspektiv är CTT mer beroende av att vi lyckas med försäljningar av system till VIP flygplan och direkt till flygbolag. Lågkonjunkturen kommer sannolikt att försvåra försäljningen av Zonal Drying™ system till flygbolagen, men vi ser ännu ingen avmattning i efterfrågan av Cair™ system till VIP flygplan.

PERSONAL Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul - sep) 47 (32). Personalökningen är till största delen relaterad till köpet, hösten 2007, av Bribo AB som då var 10 st anställda.

INVESTERINGAR Investeringar har under rapportperioden (jul - sep) gjorts med MSEK 0,6 (0,3) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar har investeringar gjorts med MSEK 0,2 (0,2). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,8 (0,5).

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Den gångna rapportperiodens omsättning och resultat tyngs återigen av de försenade leveranserna till B787 flygplanet. Bribos försäljning och resultat har under rapportperioden varit enligt plan.

För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 8,1 (2,5) och resultat efter skatt MSEK -7,2 (-8,4). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -10,2 (-8,2). Orderboken uppgick per den 20 november 2008 till MSEK 142 (55) beräknat på en USD kurs på 8,00.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 7,2 (10,3). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 45,3 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 40,6 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,3 (30,0). Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,2 (0,0).

Soliditeten per den 30 september 2008 uppgår till 38 % (23 %) och eget kapital uppgick per den 30 september 2008 till MSEK 36,4 (13,4).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2007-12-31.

MODERBOLAGET För rapportperioden (jul-sep) var nettoomsättningen MSEK 6,8 (2,5) och resultat efter skatt MSEK -7,4 (-8,4). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -11,0 (-8,2).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 3,9 (10,3). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 40 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 36,8 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till MSEK 0,7 (0,5). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (32).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER CTT Systems finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR32:06 redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS).

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION Bokslutskommuniké 2008 2009-02-13 Årsstämma 2009 2009-05-07 Delårsrapport kvartal 1 2009 2009-05-07 Delårsrapport kvartal 2 2009 2009-08-14

  Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 Nov 2008 klockan 08.00.

Nyköping 20 Nov 2008

CTT Systems AB (publ.)  

Karl-Axel Granlund Styrelsens ordförande 

Anders Helmner Styrelseledamot 

Lars Lindgren Styrelseledamot

Lars Solin Styrelseledamot 

Dag Waldenström Styrelseledamot 

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING

Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för CTT Systems AB per 30 september 2008 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Nyköping den 20 november 2008

Anders Meyer    Nicklas Malm Auktoriserad revisor   Godkänd revisor


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF