Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2006-07-01 – 2007-06-30 (12 Månader)

17:00 / 28 August 2007 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 17,7 Mkr (8,5 Mkr)
  • Rapportperiodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (-2,4 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -18,1 Mkr (-6,9 Mkr).
  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 49,2 Mkr (23,7 Mkr)
  • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -7,8 Mkr (-13,4 Mkr)och kassaflödet före finansieringsverksamhet -39,5 Mkr ( -5,9 Mkr).
  • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,91 kr (-1,56 kr)
  • Orderingången var 51 Mkr (51 Mkr)
  • Styrelsen föreslår garanterad nyemission om 40 Mkr

BOKSLUTSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER I juli 2006 fick CTT en beställning på ett Cair™ System för ett BBJ flygplan från Lufthansa Technik, Tyskland. Systemet levererades under våren 2007. I samma månad fick CTT även beställningar från Transavia och Excel på ett B737 Zonal Drying™ system vardera för installation hos Boeing under våren 2007. Excel beställde systemet via ett flygleasingbolag.

Under juli månad 2006 tecknade CTT ett agentavtal med Satair A/S, Danmark avseende support för marknadsföring och försäljning av CTTs Zonal Drying system. Satair A/S kommer via sina globalt lokaliserade kontor att bearbeta flygbolag i samarbete med CTTs försäljningsavdelning.

I augusti 2006 tecknade CTT tillsammans med det tyska företaget AOA Gauting ett avtal med Airbus att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen i A380 flygplanet. Ett av världens största flygbolag har beställt befuktning av förstaklasskabinen till sina A380 flygplan. Cair™ systemet kommer att innehålla en befuktare och ett Zonal Drying™ system. AOA Gauting kommer att vara systemansvarig och utveckla kontrollsystemet. Systemen kommer att installeras av Airbus i samband med slutmonteringen av flygplanen. De första systemen beräknas nu efter förseningen av A380 projektet att levereras till Airbus i slutet av år 2007, och leveranserna till det aktuella flygbolagets flygplan beräknas fortgå under cirka två år. Avtalets ordervärde för CTT är för detta flygbolag, exklusive eftermarknad, cirka 10 Mkr.

I oktober 2006 erhöll CTT en stor beställning, värderad enligt listpris till ca: 20 MSEK, på Zonal Drying™ System från Continental Airlines i USA. Continental Airlines är ett av världens största flygbolag med en flotta på ca. 360 flygplan. Beställningen avser 41 system till Continental Airlines B757-200 flygplan. Systemen började levereras i slutet av år 2006 och det sista systemet levererades i juni 2007. I november 2006 meddelade Boeing att Zonal Drying™ systemet, som från början var bestämt att installeras som standard i varje B787 flygplan, nu istället skulle erbjudas kunderna som standard option. Boeing motiverade detta beslut med att man som en del i arbetet med att nå specificerad leveransvikt på flygplanet har tvingats att göra vissa system till option. Efter ytterligare utredningar ändrade dock Boeing i december 2006 uppfattning och gjorde CTTs Zonal Drying™ system till standard igen med följande motivering. – ”Vi har förbundit oss att leverera ett robust och kapabelt standardflygplan. Vi fortsätter att utvärdera prov och analysdata, och vi har återbekräftat vårt beslut att Zonal Drying systemet som ett standardsystem ger den bästa livscykelkostnaden och det största värdet för våra 787 kunder,” sa Mike Sinnet, director of Systems för Boeing 787 Dreamliner.

Bolaget erhöll under vintern beställningar på Zonal Drying™ Systems från bla Jet2.com, Excel samt My Travel Airways.

I februari 2007 kom inom ramen för B787 avtalet med Boeing den första beställningen på Zonal Drying™ system till de 30 st första B787 flygplanen. De tre första systemen levererades innan sista juni 2007 och resterande system skall levereras under perioden fram till den 30 juni 2008.

I mars 2007 erhöll CTT en beställning på ett Cair™ System från Jet Aviation AG, Schweiz till ett A340-600 VIP flygplan. Systemet skall levereras innan sommaren 2008.

I början av april 2007 levererade CTT det första B787 Zonal Drying™ systemet. Systemet kommer att installeras i det första provflygplanet.

I april 2007 fick CTT en beställning på ett Cair™ System från Fokker Services, Holland. Systemet är levererat och skall installeras under hösten 2007 på ett Airbus A319 VIP flygplan.

I maj 2007 beställde TAP i Portugal ett Zonal Drying™ System som skall installeras i A330-200 flygplan för utvärdering. Installationen kommer att ske under 2007. I samma månad fick CTT även en beställning på Zonal Drying™ System från TUIfly Nordic i Sverige. Beställningen avser två system till TUIfly Nordics två Boeing B757-200. Leveranserna kommer att ske under hösten 2007 och början 2008.

I juni 2007 löste CTT det omsättningsbaserade royaltyavtal vilket ger uppfinnarna till Zonal Drying Systemet rätt till royalty. Avtalet löstes med en engångsbetald ersättning i form av 230.001 nyemitterade aktier i CTT vilket kommer att leda till ett förbättrat kassaflöde.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I augusti 2007 fick CTT en beställning från Airbus Corporate Jet Centre (ACJC) i Toulouse Frankrike på CAIR™ system till ett Airbus A320 VIP flygplan. Systemet skall installeras vintern 2007/2008.

I augusti 2007 kom inom ramen för B787 avtalet med Boeing den första beställningen på befuktare till de 37 första B787 flygplanen. Beställningen innehöll 32 st Flight Deck befuktare, 21 st befuktare för piloternas Crew Rest, och 17 st befuktare till besättningens Crew Rest (viloutrymme). Utfallet av beställda befuktare till dessa flygplan är över 60%. CTT hade räknat med ett utfall av cirka 30%. Flygbolagen kan beställa maximalt tre stycken befuktare till varje flygplan. Dels kan man beställa befuktning av Flight Deck, dels får man befuktare installerad i de Crew Rest man beställer. Flygbolagen kan dels beställa en Crew Rest för piloterna och dels en Crew Rest för den övriga besättningen. De beställda befuktarna skall levereras fram till september 2008. En befuktare av varje typ levererades i augusti till Boeing för installation i det tredje provflygplanet.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under helåret 32 (27), varav 25 (22) män och 7 (5) kvinnor. Under rapportperioden (apr - jun) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 32 (30).

INVESTERINGAR Investeringar har under redovisningsåret gjorts med 10,9 Mkr (2,9 Mkr) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av slutreglering av förvärvet av patenten för Zonal Drying™ samt utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar, främst avseende uppbyggnad av utökad produktionskapacitet, har investeringar gjorts med 5,1 Mkr (4,0 Mkr). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under redovisningsåret till 16,0 Mkr (6,9 Mkr).

Rapportperiodens (apr - jun) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 9,5 Mkr (0,2 Mkr) samt materiella 1,1 Mkr (3,5 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 10,6 Mkr (3,7 Mkr).

FRAMTIDSUTSIKTER Verksamhetsåret 2007 – 2008 har börjat bra. Vi har fått den första avropsordern gällande befuktare för B787. Till 32 av de 37 första flygplanen har vi fått beställning av befuktare till Flight Deck. Det betyder att fler än 80% av de första B787 flygplanen har beställts med optionen. Även beställningarna av Crew Rests ligger över 50% för dessa flygplan. När bolaget skrev kontrakt med Boeing i augusti 2005 antogs ett 30%:igt utfall av optionen Flight Deck befuktning. Om utfallet står sig över programmets livslängd innebär det en betydligt högre årlig omsättning på B787 projektet än vad vi tidigare har räknat med. Det är dessutom en indikation på att befuktning på långdistansflygplan blir mer och mer efterfrågat. Motsvarande utfall på Boeings tidigare långdistansflygplan var enligt våra informationer i storleksordningen 30 – 35%. För CTT är det självklart mycket positivt om flygbolagen är beredda att investera i befuktare till besättningen i nya flygplan. Det är rimligt att anta att detta ökade intresse är positivt för möjligheten att befuktning av passagerarkabinen får ett genombrott inom en snar framtid.

B787 projektet löper i stort sett enligt plan. CTT är något sena med kvalificeringsproven men vi har trots detta kunnat starta leveranserna. Vi har levererat 3 st Zonal Drying system och en befuktare av varje typ. Under de närmaste 12 månaderna räknar vi med att leverera Zonal Drying system till ca 40 flygplan och ca 70 befuktare. Året efter kommer enligt planerna leveranserna till detta projekt att fördubblas.

Från Airbus kommer också positiva signaler. Det första A380 flygplanet kommer i oktober att levereras till Singapore Airlines. I detta flygplan finns två befuktare från CTT installerade. En för piloternas Crew Rest och en för den övriga besättningens Crew Rest. Leveranserna av befuktare till A380 kommer nu att starta igen efter ett uppehåll på grund av A380 projektets försening. Vi har också fått vår första beställning avseende reservdelar till A380 flygplanet och vi kommer under hösten år 2007 att leverera de första Zonal Drying systemen som ingår i förstaklass befuktningssystemen till A380. Sammantaget betyder detta att försäljningen av system till A380 projektet och B787 projektet kommer att bli betydande under det kommande räkenskapsåret. Under de närmaste 5 åren kommer denna OEM omsättning att öka kraftigt.

Under år 2006-2007 fick vi Cair™ orders till tre VIP-flygplan. I augusti i år fick vi ytterligare en order till ett A320 VIP flygplan. Konjunkturen för VIP flygplan är nu generellt mycket stark och det är allt fler som väljer att installera vårt system. Vi har under det senaste halvåret dessutom fått två nya kunder, Fokker och Airbus Corporate Jet Center. Vi har goda förhoppningar om att dessa nya kunder tillsammans med de övriga Completion Centren kommer att generera en fortsatt ökande omsättning för CTTs VIP system. VIP flygplanen som utrustas med vårt Cair™ system är dessutom viktiga marknadsförare för systemet till vanliga passagerarflygplan.

CTT levererade under det gångna verksamhetsåret Zonal Drying™ system på retrofitmarknaden för drygt 30 Mkr, vilket är i särklass det bästa året i CTTs historia. Baserat på det försäljningsarbete som görs, de höga bränslepriserna och den fortsatt goda konjunkturen tror vi att vi skall kunna öka försäljningen av dessa system även det kommande året.

Det viktigaste för CTT det kommande verksamhetsåret blir dock Airbus nya A350 projekt och val av leverantörer för detta flygplan. CTT har tillsammans med AOA offererat befuktnings och avfuktningssystem till de leverantörer som offererar luftsystemet till A350. Vi räknar med att valen av leverantörer till A350 projektet kommer ske under det kommande verksamhetsåret.

Nyemission Bolagets strategiska inriktning på försäljning i OEM-ledet har varit framgångsrik och lett till betydande avtal med de stora flygplanstillverkarna. Mot bakgrund av de förseningar som inträffat i A380-projektet, betydande kapitalbindning i B787-projektet samt förväntade investeringar i A350-projektet ser styrelsen ett behov av en förstärkt kapitalbas i bolaget. Styrelsen kommer därför att föreslå årsstämman att fatta beslut om en nyemission om 40 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer att vara fullt ut garanterad.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För helåret var nettoomsättningen 49,2 Mkr (23,7 Mkr) och resultatet -7,8 Mkr (-13,4 Mkr). För rapportperioden (apr - jun) var nettoomsättningen 17,7 Mkr (8,5 Mkr) och resultatet -0,4 Mkr (-2,4 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för helåret -39,5 Mkr (-5,9 Mkr) och för rapportperioden -18,1 Mkr (-6,9 Mkr) .

Orderingången uppgick under redovisningsåret till 51 Mkr (51 Mkr) och orderboken uppgick per den 28 aug 2007 till 60 Mkr (58 Mkr) beräknat på en USD kurs på 6,90.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 3,7 Mkr (9,0 Mkr). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 10 Mkr. På balansdagen var denna kredit outnyttjad.

Långfristiga låneskulder uppgick till 25,0 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

Avseende beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför hänvisas till senaste årsredovisning.

RAPPORTTILLFÄLLEN Årsstämma kommer att hållas den 15:e november 2007 då även Q1 rapport för 2007/2008 lämnas. Någon utdelning kommer inte att föreslås. Årsredovisning för 2006/2007 finns tillgänglig på bolagets kontor från den 23 oktober och börjar distribueras samma dag.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTT är ett Small Cap-företag noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

Show as PDF