Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2006-07-01 – 2007-03-31 (9 Månader)

16:00 / 8 May 2007 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 17,3 Mkr(7,1 Mkr)
  • Rapportperiodens resultat efter skatt -0,7 Mkr (-3,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -5,0 Mkr ( -7,4 Mkr).
  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 31,5 Mkr (15,3 Mkr)
  • Resultat efter skatt för delåret, -7,4 Mkr (-11,0 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -21,4 Mkr (1,0 Mkr)
  • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,86 kr (-1,29 kr)
  • My Travel beställer Zonal Drying™ System till 3 st Airbus flygplan
  • CTT har fått beställningar på Cair™ till två olika VIP flygplan

RAPPORTPERIODENS (JANUARI - MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER I januari fick CTT en beställning på Zonal Drying™ System från My Travel Airways i England. Beställningen avser tre system till tre olika flygplanstyper (A320, A321, A330-200). Systemen kommer att levereras under 2007. My Travel flyger idag med 12 st A320, 8 st A321 och 7 st A330 flygplan.

I februari kom inom ramen för B787 avtalet med Boeing den första beställningen på Zonal Drying™ system till de 30 st första B787 flygplanen. Systemen skall levereras under perioden fram till den 30 juni 2008.

I mars erhöll CTT en beställning på ett Cair™ System från Jet Aviation AG, Schweiz. Systemet skall installeras under hösten 2008 på ett A340-600 VIP flygplan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I april fick CTT en beställning på ett Cair™ System från Fokker Services, Holland. Systemet skall installeras under 2007 på ett Airbus A319 VIP flygplan.

I början av april levererade CTT det första B787 Zonal Drying™ systemet. Systemet kommer att installeras i det första provflygplanet.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under rapportperioden (jan - mar) varit 33 (27).

INVESTERINGAR Rapportperiodens (jan - mar) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 0,2 Mkr (0,1 Mkr) samt materiella tillgångar till 0,3 Mkr (0,3 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 0,5 Mkr (0,4 Mkr). Rapportperiodens investeringar avser i huvudsak produktionsutrustning.

FRAMTIDSUTSIKTER

Under rapportperioden fick CTT i My Travel ytterligare ett stort europeiskt charterflygbolag som kund. My Travel beställde ett system till varje flygplanstyp för att utvärdera systemets funktion. Vi räknar med att My Travel kommer att följa upp med beställningar till resterande flygplan i sin flotta. Zonal Drying™ system har etablerat sig hos charterflygbolagen som en önskad produkt och vartefter flygbolagen får ekonomiska möjligheter kommer beställningarna. Glädjande är att ett antal långdistansflygbolag intresserar sig för Zonal Drying™ systemet. De höga bränslepriserna är här en gynnsam faktor. Vår försäljningsagent Satair har också ett antal lovande prospekt utanför Europa, därmed räknar vi med en fortsatt god orderingång för Zonal Drying™ systemet.

Vi har under år 2007 redan fått två beställningar på Cair™ till stora VIP-flygplan. Den ena beställningen är till en A340-600 och den senaste till en A319. I och med att vi fick beställningen på A319 flygplanet har vi breddat vår VIP-flygplansportfölj och vi har stora möjligheter att dra nytta av den mycket starka VIP-flygplanskonjunkturen och teckna ytterligare order.

På OEM sidan arbetar vi intensivt med provningen av systemen till B787 flygplanet. Vi har levererat det första Zonal Drying™ systemet till provflygplan och vi kommer att leverera de första befuktarna i juni 2007. Boeing har varit mycket framgångsrika med försäljningen av B787 flygplanet och har nu närmare 600 flygplan på beställning. CTT börjar leveranserna av Zonal Drying™ system till serieflygplan under sommaren 2007. Leveranserna av befuktare till serieflygplan beräknas starta i oktober 2007. CTT deltar också aktivt i den pågående system - koncept fasen för Airbus nya långdistansflygplan A350. Vi har fått möjligheten att, tillsammans med tilltänkta systemleverantörer, föreslå arkitekturen på befuktnings och avfuktningssystemen. Detta innebär att vi har skaffat oss en gynnsam position när de formella upphandlingarna av systemen till A350 börjar.

CTTs omsättning och resultat kommer under räkenskapsårets sista kvartal att vara i nivå med det senaste kvartalet. Följaktligen kommer helårets omsättning att bli cirka 50 Mkr och helårets resultat prognostiseras i nivå med resultatet efter 9 månader.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 17,3 Mkr (7,1 Mkr) och resultatet -0,7 Mkr (-3,5 Mkr). För delåret var nettoomsättningen 31,5 Mkr (15,3 Mkr) och resultatet -7,4 Mkr (-11,0 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden -5,0 Mkr (-7,4 Mkr) och för delåret -21,4 Mkr (1,0 Mkr).

Orderboken uppgick per den 8 Maj 2007 till 56 Mkr (51 Mkr) beräknat på en USD kurs på 6,75.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 2,5 Mkr (15,9 Mkr). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 25 Mkr. På balansdagen var 15 Mkr av denna kredit utnyttjad.

Långfristiga låneskulder uppgick till 15,0 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommuniké den 28 augusti 2007.

Nyköping 2007-05-08

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendation RR32:05, redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade juridiska personer utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation.

Övergången till tillämpningen av RR32:05 och därmed tillämpliga delar av IFRS/IAS har inte medfört någon effekt på bolagets eget kapital. Koncernredovisning upprättas ej, eftersom dotterföretagen är vilande och anses av ringa betydelse med hänsyn till kravet på en rättvisande bild i enligt ÅRL 7:5.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail:  E-mail: Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och bolagets aktie är sedan mars 1999 noterad på Stockholmsbörsen.

 2007 2006 juli 06 juli 05 Helår RESULTATRÄKNING (KSEK) jan-mar jan-mar -mar 07 -mar 06 2005-2006       Nettoomsättning 17 284 7 076 31 460 15 282 23 748 Aktiverade omkostnader för produktutveckling 238 121 939 2 702 2 935 Övriga rörelseintäkter 67 55 160 1 054 2 263  17 589 7 252 32 559 19 038 28 946       Rörelsens kostnader      Råvaror och förnödenheter -5 859 -1 436 -8 769 -4 401 -6 626 Övriga externa kostnader -5 874 -3 418 -13 370 -10 507 -14 741 Personalkostnader -5 456 -4 513 -14 537 -11 406 -16 178 Avskrivningar -1 086 -948 -3 039 -2 455 -3 478 Övriga rörelsekostnader 3 -505 -558 -1 059 -1 153 Summa rörelsens kostnader -18 272 -10 820 -40 273 -29 828 -42 176       Rörelseresultat -683 -3 568 -7 714 -10 790 -13 230       Finansnetto -9 77 362 -197 -130       Resultat före bokslutsdispositioner      och skatt -692 -3 491 -7 352 -10 987 -13 360       Skatt 0 0 0 0 0           Periodens resultat -692 -3 491 -7 352 -10 987 -13 360       Resultat per aktie (kr) -0,08 -0,41 -0,86 -1,29 -1,56 Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,08 -0,41 -0,86 -1,29 -1,56 Eget kapital per aktie (kr) 1,50 2,64 1,50 2,64 2,36 Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 1,50 2,64 1,50 2,64 2,36 Kassaflöde per aktie (kr) 0,00 -0,86 -0,75 0,26 -0,55 Antal aktier (tusental) 8 539 8 539 8 539 8 539 8 539 Antal aktier efter full utspädning (tusental)  8 539 8 539 8 539 8 539 8 539 Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 539 8 539 8 539 8 524 8 528 Börskurs på balansdagen (kr) 44,50 62,25 44,50 62,25 49,50 Utdelning per aktie, kr 0 0 0 0 0

 2007 2006 2006 NYCKELTAL 31-mar 31-mar 30-jun     Andel riskbärande kapital % 26 48 48 Avkastning på eget kapital % -45 -40 -51 Avkastning på totalt kapital % -16 -24 -32 Avkastning på sysselsatt kapital % -28 -37 -48 Kassalikviditet % 77 116 94 Räntetäckningsgrad ggr. -29 -31 -38 Rörelsemarginal % -25 -71 -56 Skuldsättningsgrad ggr. 1,2 0,0 0,0 Soliditet % 26 47 48 Vinstmarginal % -23 -72 -56 Antal anställda, periodmedeltal  33 26 27      2007 2006 2006 BALANSRÄKNING (KSEK) 31-mar 31-mar 30-jun     Tillgångar        Immateriella anläggningstillgångar 8 413 8 993 8 572 Materiella anläggningstillgångar 7 362 1 763 4 831 Finansiella anläggningstillgångar 101 101 101 Övriga omsättningstillgångar 30 167 20 666 19 851 Kassa och bank 2 488 15 929 8 987     Summa tillgångar 48 531 47 452 42 342     Eget kapital och skulder        Eget kapital 12 809 22 534 20 161 Avsättningar, garantiåtaganden 1 522 946 1 181 Långfristiga skulder, räntebärande  15 000 0 0 Långfristiga skulder, ej räntebärande 75 79 79 Kortfristiga skulder, räntebärande  0 0 0 Kortfristiga skulder, ej räntebärande 19 125 23 893 20 921     Summa eget kapital och skulder 48 531 47 452 42 342      juli 06 juli 05 Helår FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK) -mar 07 -mar 06 2005-2006     Ingående eget kapital 20 161 32 339 32 339 Nyemission 0 1 250 1 250 Emissionskostnader 0 -68 -68 Periodens resultat -7 352 -10 987 -13 360     Utgående eget kapital 12 809 22 534 20 161

 jan 07 jan 06 juli 06 juli 05 Helår KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) -mar 07 -mar 06 -mar 07 -mars 06 2005-2006       Den löpande verksamheten      Inbetalningar från kunder m.fl. 9 523 3 616 19 426 28 880 35 295 Utbetalningar till leverantörer och anställda -14 021 -10 630 -35 940 -24 412 -34 103 Kassaflöde från den löpande verksamheten      före betalda räntor och inkomstskatter -4 498 -7 014 -16 514 4 468 1 192       Erhållen ränta 147 52 675 112 148 Erlagd ränta -138 -7 -197 -337 -312 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 489 -6 969 -16 036 4 243 1 028             Investeringsverksamheten      Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -238 -121 -1 420 -2 702 -2 935 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -262 -290 -3 991 -526 -3 994 Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 -411 -5 411 -3 228 -6 929       Finansieringsverksamheten      Nyemission 0 0 0 1 181 1 181 Upptagna Lån 5 000 0 15 000 0 0 Amortering av skuld 0 0 -5 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 000 0 14 995 1 181 1 181             Periodens kassaflöde 11 -7 380 -6 452 2 196 -4 720 Likvida medel vid periodens början 2 495 23 317 8 987 13 735 13 735 Kursdifferens i likvida medel -18 -8 -47 -2 -28 Likvida medel vid periodens slut 2 488 15 929 2 488 15 929 8 987      


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och bolagets aktie är sedan mars 1999 noterad på Stockholmsbörsen.

Show as PDF