Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2006-07-01 – 2006-12-31 (6 Månader)

15:15 / 8 February 2007 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 14,2 Mkr (8,2 Mkr)
  • Resultat efter skatt för delåret, -6,7 Mkr (-7,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -16,5 Mkr (8,4 Mkr)
  • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,78 kr (-0,88 kr)
  • Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 8,0 Mkr (5,6 Mkr)
  • Rapportperiodens resultat efter skatt -3,7 Mkr (-4,8 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,5 Mkr ( 14,9 Mkr).
  • Continental Airlines beställer Zonal Drying™ systemet till 41 st B757-200 flygplan
  • Jet2.com beställer Zonal Drying™ System till alla sina 8 st B757-200 flygplan
  • My Travel beställer Zonal Drying™ System till 3 st Airbus flygplan

RAPPORTPERIODENS (OKTOBER– DECEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER I oktober erhöll CTT en stor beställning, värderad enligt listpris till ca: 20 MSEK, på Zonal Drying™ System från Continental Airlines i USA. Continental Airlines är ett av världens största flygbolag med en flotta på ca. 360 flygplan. Beställningen avser 41 system till Continental Airlines B757-200 flygplan. Systemen började levereras i slutet av år 2006 och beräknas fortgå fram till sista juni 2007. I november meddelade Boeing att Zonal Drying™ systemet, som från början var bestämt att installeras som standard i varje B787 flygplan, nu istället skulle erbjudas kunderna som standard option. Boeing motiverade detta beslut med att man som en del i arbetet med att nå specificerad leveransvikt på flygplanet har tvingats att göra vissa system till option. Efter ytterligare utredningar ändrade dock Boeing i december uppfattning och gjorde CTTs Zonal Drying™ system till standard igen med följande motivering. – ”Vi har förbundit oss att leverera ett robust och kapabelt standardflygplan. Vi fortsätter att utvärdera prov och analysdata, och vi har återbekräftat vårt beslut att Zonal Drying systemet som ett standardsystem ger den bästa livscykelkostnaden och det största värdet för våra 787 kunder,” säger Mike Sinnett, director of Systems för Boeing 787 Dreamliner.

I december beställde Jet2.com i England Zonal Drying™ System till sina 8st B757-200 flygplan. Systemen kommer att levereras under år 2007. I samma månad fick CTT även beställning från Excel på ett B737 Zonal Drying™ System för leverans under våren 2007.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I januari fick CTT en beställning på Zonal Drying™ System från My Travel Airways i England. Beställningen avser tre system till tre olika flygplanstyper (A320, A321, A330-200). Systemen kommer att levereras under 2007. My Travel flyger idag med 12 st A320, 8 st A321 och 7 st A330 flygplan.

I februari kom inom ramen för B787 avtalet med Boeing den första beställningen på Zonal Drying™ system till de 30 st första B787 flygplanen. Systemen skall levereras under perioden fram till den 30 juni 2008.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under rapportperioden (okt - dec) varit 32 (24).

INVESTERINGAR Rapportperiodens (okt - dec) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 0,4 Mkr (0,8 Mkr) samt materiella tillgångar till 3,2 Mkr (0,2 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 3,6 Mkr (1,0 Mkr). Rapportperiodens investeringar avser i huvudsak produktionsutrustning.

FRAMTIDSUTSIKTER Intresset bland flygbolagen för CTTs Zonal Drying™ system har under rapportperioden fortsatt att öka. Försäljningsprospekten har inte bara ökat i antal, dessutom har flygbolagens beslutsprocess blivit snabbare. Detta beror främst på det fortsatt höga bränslepriserna och på att fler och fler flygbolag har blivit mer lönsamma och har nu möjlighet att investera i bränslebesparande åtgärder. Därmed räknar vi med en fortsatt ökad orderingång för Zonal Drying™ system.

Inom området stora VIP-flygplan råder en högkonjunktur. Utrustningsföretagen har fått många nya förfrågningar och beställningar den senaste tiden. Vårt Cair system har dessutom blivit mer och mer populärt bland de exklusiva VIP-flygplanskunderna. Detta gör att vi den senaste tiden har fått ovanligt många offertförfrågningar. Med stor sannolikhet kommer vi därför att se en ökad orderingång även i detta segment.

På OEM sidan har nu Airbus fått klartecken från moderbolaget EADS att starta utvecklingen av det nya A350 flygplanet. Airbus hävdar i sin marknadsföring av flygplanet att flygplanskabinen skall ha en fuktighetsnivå på 20 %. Detta borde innebära att man måste utrusta flygplanet med ett befuktningssystem. Eftersom CTT tillsammans med det tyska bolaget AOA har blivit utvalda att utveckla befuktnings och avfuktningssystem till A380 flygplanet räknar vi med att ha stora chanser att bli leverantör av dessa system även till A350 flygplanet.

CTTs omsättning kommer under de kommande två kvartalen att öka markant. Följaktligen kommer resultatet att väsentligt förbättras för räkenskapsårets sista sex månader.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 8,0 Mkr (5,6 Mkr) och resultatet -3,7 Mkr (-4,8 Mkr). För delåret var nettoomsättningen 14,2 Mkr (8,2 Mkr) och resultatet -6,7 Mkr (-7,5 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden -8,5 Mkr (14,9 Mkr) och för delåret -16,5 Mkr (8,4 Mkr).

Orderboken uppgick per den 8 Feb 2007 till 74 Mkr (60 Mkr) beräknat på en USD kurs på 7,00.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 2,5 Mkr (23,3 Mkr). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 25 Mkr. På balansdagen var 10 Mkr av denna kredit utnyttjad.

Långfristiga låneskulder uppgick till 10,0 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN Niomånaders rapport den 8 maj 2007 och bokslutskommuniké den 28 augusti 2007.

Nyköping 2007-02-08

Torbjörn Johansson Verkställande direktör


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

Show as PDF