Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT Systems AB (publ) årsstämma 15 Nov 2007

08:07 / 16 November 2007 CTT Systems Press release

På CTT Systems årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Lindgren, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant.

Vid stämman beslutades att bolagets verksamhetsår skall vara 1 januari - 31 december samt att innevarande räkenskapsår skall avse perioden 1 juli - 31 december 2007.

Stämman godkände styrelsens beslut om en nyemission om ca: 40 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För vart femtal aktier erhålls rätt att teckna en ny aktie till emissionskurs 23 kr. Prospekt kommer att offentliggöras den 30 november. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 november och teckningstid 3 - 14 december 2007.

Stämman godkände styrelsens omarbetade förslag avseende teckningsoptionsprogram om 150 000 teckningsoptioner. Förslaget innebär att optionerna överlåts till marknadsmässigt pris enligt Black & Scholes.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 600 000 aktier.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Eller Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är standard på Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair och Continental.

Show as PDF