Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT föreslår en företrädesemission om cirka 40 MSEK

08:55 / 12 October 2007 CTT Systems Press release

Styrelsen i CTT har beslutat, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Villkoren i sammanfattning innebär att för varje femtal aktie erhålls rätt att teckna en ny aktie till emissionskurs 23 kronor. Teckningstiden planeras till den 3-14 december 2007. Emissionen är fullt ut garanterad av bolagets två största ägare.

Styrelsen beslut grundas på att kapitalbindningen i OEM-projekten till Airbus och Boeing blir större än planerat, bland annat till följd av de förseningar som drabbat dessa projekt. Vidare ser CTT goda möjligheter till fler OEM-kontrakt vilket kan komma att innebära ytterligare kapitalbindning.

Vidare kommer styrelsen att föreslå årsstämman ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare och anställda om totalt 150.000 teckningsoptioner, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent. Optionerna ska vara treåriga och teckningskursen ska vara 50 procent högre än aktiekursen under en mätperiod innan årsstämman.

Styrelsen kommer även att föreslå årsstämman att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Nuvarande räkenskapsår, juli till juni, medför administrativa och informativa merarbeten. Genom förvärvet av Bribo, som har avvikande räkenskapsår relativt CTT, är det en naturlig tidpunkt att förkorta innevarande räkenskapsår och börja med kalenderår från den 1 januari 2008. Till årsstämman föreslås även att styrelsen bemyndigas att kunna besluta om nyemission om upp till 600.000 aktier.

Bolagets årsstämma genomförs i Nyköping den 15 november 2007. Kallelse kommer att ske inom kort.


För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen. Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair, Luxair, Monarch, My Travel.

Show as PDF