Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 2005-07-01 – 2006-06-30 (12 Månader)

17:11 / 22 August 2006 CTT Systems Press release

  • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 23,7 Mkr (12,8 Mkr)
  • Resultat efter skatt för helåret uppgick till -13,4 Mkr (-13,3 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -5,9 Mkr (-18,1 Mkr)
  • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -1,56 kr (-1,92 kr)
  • Orderingången ökade till 51 Mkr (22 Mkr)

BOKSLUTSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

I juli 2005 beställde det luxemburgska flygbolaget Luxair, Zonal Drying™ systemet till tre stycken B737-700 flygplan. Två system installerades under hösten 2005 och det tredje systemet skall levereras under 2006.

I augusti 2005 valde Boeing CTT som leverantör till den nya flygplanstypen B787 ”Dreamliner”. Avtalet omfattar utveckling och produktion av dels Zonal Drying™ systemet, som skall vara standard på alla tillverkade flygplan, dels befuktare som skall vara ett tillval för att höja luftfuktigheten i cockpit och i besättningens olika viloutrymmen. Boeing räknar med att leverera totalt cirka 2000 flygplan från och med år 2008 och ungefär 20 år framåt. Det sammanlagda potentiella intäktsvärdet, räknat över flygplansmodellens totala livslängd (cirka 20 års produktion och en beräknad livslängd för varje flygplan på 20 år), uppgår, inklusive eftermarknad, till minst 1,9 miljarder kr. Som tidigare rapporterats är utvecklingsarbetet för B787 projektet finansierat och det har intäktsförts från första kvartalet räkenskapsåret 2005-2006, och kommer att fortsätta att intäktsföras fram till slutet av räkenskapsåret 2006-2007. Likviden för utvecklingsarbetet betalades till CTT i slutet av år 2005. Leveranser av system kommer att starta under början av år 2007.

I september 2005 beställde Martinair, Holland, Zonal Drying™ System till ett Boeing 767-300 flygplan. Systemet levererades under vintern 2005/2006.

I oktober 2005 erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ system till två nya B737-800 flygplan som skall opereras av Excel Airways i Storbritannien. Ägare av flygplanen och beställare av systemen är ett stort flygleasingbolag. Såväl beställare som Excel Airways är nya kunder för CTT. Systemen installerades av Boeing under våren 2006.

I oktober 2005 tecknade bolagets personal 28 929 nya aktier i bolaget i enlighet med det incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som bolagsstämman 2002 fattade beslut om. När nu programmet avslutats har bolagets personal därmed via teckningen av de nya aktierna (till kursen 43,20 kr) tillfört bolaget cirka 1,25 Mkr. Bolagets aktiekapital har ökat med 28 929 kronor.

I november 2005 beställde Martinair Zonal Drying™ systemet till sina tre A320 flygplan. Systemen levererades under våren 2006.

I november 2005 utökade Air Mauritius sin beställning av Cair™ från 5 till 8 flygplan. CTT signerade ett letter of intent med Air Mauritius i april 2004 avseende installation av Cair™ system i 5 A340-300 flygplan. Parterna har nu omvandlat detta letter of intent till ett leasingavtal. Air Mauritius kommer att bli det första flygbolaget i världen som erbjuder sina passagerare ökad komfort genom höjd luftfuktighet i första och businessklass kabinen. Det första systemet installerades under sommaren 2006 och installationerna beräknas pågå till slutet av år 2007.

I januari 2006 fick CTT en beställning på Zonal Drying™ System från ytterligare en ny kund, Sunexpress i Turkiet. Beställningen avser två B737-800 flygplan. Systemen levererades under våren 2006.

I januari 2006 erhöll CTT en beställning av ett Cair™ System från Jet Aviation AG, Schweiz. Systemet levererades under sommaren 2006 till ett A320 VIP flygplan.

I februari 2006 fick CTT sin hittills största enskilda flygbolagsorder för Zonal Drying™ Systemet. En beställning, värderad enligt listpris till ca: 16 MSEK, på Zonal Drying™ System från Monarch Airlines i England. Beställningen avser hela Monarch Airlines flygplansflotta om 27 flygplan (6st A320, 7st A321, 7st B757, 4st A300, 2st A330 och 1 B767). Leveranserna har börjat och kommer att vara slutförda under år 2007.

I början av maj 2006 orsakade en Zonal Dryer under drift i ett flygplan övertemperatur i en luftslang ut från apparaten. Zonal Dryern är av en äldre typ som används i MD11, B747 och B767 flygplan. CTT har tagit fram en lösning på problemet och i väntan på att denna lösning kan införas rekommenderar CTT dessa operatörer att ha Zonal Drying systemen avstängda. CTT bedömer att även Zonal Dryern i CRJ flygplanen kan orsaka en övertemperatur och rekommenderar därför även dessa operatörer att stänga av Zonal Drying™ systemen tills vidare. Lufthansa Technik, som är certifieringsansvariga för de flesta av CTTs system, och de berörda luftfartsmyndigheterna delar CTTs uppfattning och har uppmanat berörda flygbolag att följa CTTs rekommendation. CTT kommer under hösten att börja modifiera de berörda apparaterna. Det bör påpekas att detta problem ej berör de Zonal Drying™ system som är av en senare modell och installerade i flygplanstyperna B737, B757 och A320/321.

I juni 2006 fick CTT en beställning på Zonal Drying™ System till tre nya B737-800 flygplan som skall opereras av Excel Airways i Storbritannien. Ägare av flygplanen och beställare av systemen är två flygleasingbolag. Installationen kommer att ske hos Boeing under verksamhetsåret 2006/2007.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I juli 2006 erhöll CTT en beställning från Lufthansa Technik på CAIR™ system till ett B737 VIP flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2006.

I juli 2006 fick CTT en beställning på ett Zonal Drying™ system till ett B737-800 från Transavia. Systemet skall installeras av Boeing under slutmonteringen av flygplanet i början av år 2007. Transavia har nu beställt Zonal Drying™ systemet till sammanlagt 23 st B737 flygplan.

I juli 2006 tecknade även CTT ett agentavtal med Satair A/S, Danmark avseende support för marknadsföring och försäljning av CTTs Zonal Drying system. Satair A/S kommer via sina globalt lokaliserade kontor och med sina försäljare att bearbeta flygbolag i samarbete med CTTs försäljningsavdelning.

I mitten av augusti 2006 tecknade CTT tillsammans med en industriell partner ett avtal med en av världens ledande flygplanstillverkare att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen i en typ av långdistansflygplan. Systemet kommer att opereras av ett av världens största flygbolag. Cair™ systemet kommer att innehålla en befuktare och ett Zonal Drying™ system. CTTs industriella partner kommer att vara systemansvarig och utveckla kontrollsystemet. Systemen kommer att installeras av flygplanstillverkaren i samband med slutmonteringen av flygplanen. De första systemen kommer att levereras till flygplanstillverkaren i början av år 2007 och leveranserna till det aktuella flygbolagets flygplan beräknas fortgå under cirka två år. Avtalets ordervärde för CTT är för detta flygbolag, exklusive eftermarknad, cirka 10 Mkr.

PERSONAL   Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under helåret 27 (22), varav 22 (17) män och 5 (5) kvinnor. Under rapportperioden (apr - jun) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 30 (22).

INVESTERINGAR Investeringar har under redovisningsåret gjorts med 2,9 Mkr (4,5 Mkr) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar, främst avseende uppbyggnad av utökad produktionskapacitet, har investeringar gjorts med 4,0 Mkr (0,4 Mkr). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under redovisningsåret till 6,9 Mkr (4,9 Mkr).

Rapportperiodens investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 0,2 Mkr (1,5 Mkr) samt materiella 3,5 Mkr (0,0 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 3,7 Mkr (1,5 Mkr).

FRAMTIDSUTSIKTER

Verksamhetsåret 2005-2006 blev CTTs hittills mest framgångsrika år. Zonal Drying™ systemet fick med Boeing kontraktet sitt kommersiella genombrott, dessutom ökade orderingången från 22 Mkr till 51 Mkr och per 22 augusti 2006 uppgår orderboken till 58 Mkr. En stor del av denna kommer att levereras under verksamhetsåret 2006-2007 vilket innebär att omsättningen kommer att öka kraftigt. Bolagets resultat kommer att förbättras men fortfarande vara negativt eftersom vi är i ett skede med omfattande utvecklingsarbeten. CTT har säkerställt en bankfinansiering om sammanlagt 25 Mkr. Bolagets bedömning är att denna kredit kommer att täcka kapitalbehovet fram till att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Utvecklingsarbetet till Boeings nya flygplan B787 fortsätter enligt plan. De första prototyperna har provats under sommaren och de formella kvalificeringsproven kommer att starta under hösten. Det första Zonal Drying™ systemet kommer att levereras i början av år 2007 och serieleveranser kommer att börja under hösten 2007.

Zonal Drying™ systemet är numera en etablerad produkt vilket skapar möjlighet till ökad marknadstäckning genom agentavtal. Samarbetet med Satair syftar framförallt till att öka försäljningen av system till flygbolag utanför Europa.

CTTs position som leverantör av avfuktnings- och befuktningssystem har under året ytterligare förstärkts. Våra OEM relationer med Boeing och Airbus har fördjupats och vi för diskussioner om implementering av våra system i ett par framtida flygplansprojekt. Ytterligare OEM framgångar borgar för en stabil ekonomi med långsiktiga leveranser då ett flygplansprojekt har en livslängd på 20-30 år. Vi ser därför med tillförsikt fram mot de kommande åren.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING För helåret var nettoomsättningen 23,7 Mkr (12,8 Mkr) och resultatet -13,4 Mkr (-13,3 Mkr). För rapportperioden (3 mån) var nettoomsättningen 8,5 Mkr (4,3 Mkr) och resultatet -2,4 Mkr (-2,7 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för helåret -5,9 Mkr (-18,1 Mkr) och för rapportperioden -6,9 Mkr (-6,0 Mkr) .

Orderingången uppgick under redovisningsåret till 51 Mkr (22 Mkr) och orderboken uppgick per den 22 aug 2006 till 58 Mkr (22 Mkr) beräknat på en USD kurs på 7,20.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 9,0 Mkr (13,7 Mkr).

Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer att hållas den 16:e november 2006 då även Q1 rapport för 2006/2007 lämnas. Någon utdelning kommer inte att föreslås. Årsredovisning för 2005/2006 finns tillgänglig på bolagets kontor från den 27 oktober och börjar distribueras samma dag.

Nyköping 2006-08-22

Torbjörn Johansson Verkställande direktör

I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.

Bolaget planerar för närvarande inte att gå över till att redovisa enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Skälet för att inte gå över till IFRS är att dessa regler gäller för koncernredovisning vilket bolaget är i avsaknad av. Enligt bolagets bedömning skulle en övergång till IFRS inte påverka det egna kapitalets storlek eller redovisade resultat. Tillsvidare kommer årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredo-visningslagen och RR32.

Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer.


För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail: mikael.brate@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741

KORT OM CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen. CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Show as PDF