Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Garanterad nyemission i CTT Systems

16:29 / 26 September 2003 CTT Systems Press release

Garanterad nyemission i CTT Systems · CTT fortsätter på framgångsrik OEM-strategi · Garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 25 MSEK · Villkor: För varje fyrtal gammal aktie ges rätt att teckna en ny aktie á 20 kronor. · Styrelsen föreslår bemyndigande om emission till industriella aktörer inom CTTs verksamhetsområde. CTT Systems AB har etablerat sig som en OEM-leverantör direkt till de stora flygplanstillverkarna Airbus och Boeing. CTTs produkter finns idag som option vid nytillverkning av Boeings B737 samt för Airbus nya projekt A380 som börjar levereras från och med år 2006. Det har varit en målmedveten satsning från bolagets sida att bli etablerad leverantör redan vid beställning av nya flygplan och minska beroendet av beställningar på redan levererade plan. Denna satsning ska ses som en långsiktig investering, A380 kommer till exempel att levereras under många år medan utvecklingsresurser krävs under de kommande åren. Mot bakgrund av denna satsning har styrelsen idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission om 25 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. För 4 gamla aktier ges rätt att teckna en ny aktie för 20 kronor. Nyemissionen är säkerställd till fullo genom garantier från bolagets två största ägare, Volito AB och Trulscom AB. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, givet bolagsstämmans godkännande, har beslutats till den 5 november 2003 och teckningstiden är mellan den 10-21 november 2003. Antal aktier i bolaget kommer efter nyemissionen att uppgå till 6.382.500 stycken. Styrelsen har även beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen ska kunna riktas till industriella aktörer inom CTT Systems verksamhetsområde och omfatta högst 1.000.000 aktier till en lägsta emissionskurs om 20 kronor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras till lägst 5.000.000 aktier och högst 20.000.000 aktier. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 4 november 2003 i Nyköping. För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se Besök även: www.ctt.se CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT: s produkter, Zonal Drying(TM) system och Zonal Comfort(TM) system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, SAS, KLM, Swiss, Sterling, Icelandair, Emirates ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/26/20030926BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/26/20030926BIT00490/wkr0002.pdf

Show as PDF