Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kallelse till bolagsstämma i CTT Systems AB

16:29 / 7 October 2003 CTT Systems Press release

KALLELSE Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 november 2003 klockan 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5 i Nyköping Anmälan Rätt att deltaga i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 21 oktober 2003. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") genom t ex banks notariat-avdelning eller hos fondhandlare måste före den 21 oktober 2003 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att deltaga i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Den som har för avsikt att deltaga i bolagsstämman skall anmäla sig senast klockan 16.00 onsdagen den 29 oktober 2003, antingen per telefon 0155-20 59 00, via e-mail ctt@ctt.se eller skriftligen till bolaget under adress: CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde anges. . Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2 Val av en eller två justeringsmän 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Verkställande direktörens anförande 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8 Beslut om a fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2002/03 b dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2002/03 9 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10 Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter 14 Beslut om ändring av bolagets bolagsordning Paragraf §4 Aktiekapital föreslås ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor." 15 Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission. Styrelsen har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 276 500 aktier om nominellt en krona. Nyemissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid varje fyrtal aktier skall berättiga till teckning av en ny aktie till 20 kronor. 16 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägarna Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen ska kunna riktas till industriella aktörer inom CTTs verksamhetsområde och omfatta högst 1 000 000 aktier till en lägsta emissionskurs om 20 kronor. Bemyndigandet ska gälla vid ett eller flera tillfällen. 17 Eventuella övriga ärenden. 18 Stämman avslutas. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 21 oktober 2003. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt ovan. Nyköping den 30 september 2003 CTT Systems AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00650/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/07/20031007BIT00650/wkr0004.pdf

Show as PDF