Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2001-07-01 - 2001-12-31 (6 Månader)

16:55 / 12 February 2002 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2001-07-01 - 2001-12-31 (6 MÅNADER) · Jet Aviation beställer Zonal Comforttm system till ett BBJ flygplan. · Air Berlin beställer Zonal Dryingtm system till ett B737-800 flygplan. · Tyrolean Airways beställer Zonal Dryingtm system till ett CRJ- flygplan. · CTT etablerar amerikanskt dotterbolag. · Rapportperiodens resultat +1,0 Mkr (-3,0 Mkr). · Delårets resultat (6 månader) -1,1 Mkr (-7,5 Mkr). · KORT OM CTT CTT Systems AB är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån. CTT:s produkter, Zonal Dryingtm system och Zonal Comforttm system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT:s mål är att sälja dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. RAPPORTPERIODENS VäSENTLIGA HäNDELSER I oktober beställde Jet Aviation Zonal Comforttm systemet till ett Boeing 747SP VIP-flygplan. Systemet skall levereras till sommaren 2002. I november följde Jet Aviation upp med att även beställa ett Zonal Comforttm systemet till ett BBJ flygplan. Systemet skall levereras under våren 2002. Under flygmässan i Dubai i november fick CTT sin första beställning från Mellanöstern. Beställningen kom från Emirates och avsåg utvärdering av Zonal Dryingtm systemet i ett A330 flygplan. Emirates har också försäkrat sig om en option för sina resterande 17 A330 flygplan. Även Saudi Arabian Airlines beställde en utvärdering av Zonal Dryingtm systemet i ett av sina MD90 flygplan. Överenskommelsen innebär också att de har en option att beställa systemet till hela sin flotta av MD90 flygplan för närvarande 29 flygplan. I december fick CTT ytterligare en stor charteroperatör som kund för Zonal Dryingtm systemet. Det var tyska Air Berlin som beställde ett system för utvärdering i ett B737-800 flygplan. Systemet kommer att installeras under våren 2002. Air Berlin har också en option att utrusta resterande 29 B737-800 flygplan i sin flotta med Zonal Dryingtm systemet. I januari 2002 beställde Tyrolean Airways ett Zonal Dryingtm system till ett av sina CRJ flygplan. Systemet skall installeras under första kvartalet 2002. Överenskommelsen innebär att Tyrolean leasar systemet av CTT under en 7-års period varefter systemet övergår i Tyroleans ägo. I affären ingår också ett fullserviceavtal där CTT till fast pris svarar för underhåll och reservdelar till systemet. Tyrolean har även en option på motsvarande affär för ytterligare 15 CRJ flygplan. CTT etablerar ett dotterbolag i USA (CTT Systems Incorporated). Bolagets chef tillträdde sin tjänst första februari och kommer till att börja med att koncentrera sig på försäljning av CTT:s system till både Nordamerikanska och Sydamerikanska kunder. Vartefter försäljningen tar fart kommer bolaget även att anställa teknisk personal. CTT och Industrifonden har enats om att förlänga förlagslånet om sju miljoner kronor till Industrifonden, som till fullo skulle ha återbetalats den 31 december 2001. Den nya överenskommelsen innebär att lånet amorterats ned till sex miljoner kronor och att lånet därefter amorteras i årliga stigande rater fram till 31 december 2004. Räntan för lånet höjs från diskonto + 2 % till diskonto +4 %. Samtidigt förlängs CTT:s skyldighet att betala royalty till Industrifonden till den 31 december 2006. Den omsättningsberoende royaltyn minskar dock från 2% till 1,75%. PERSONAL Under perioden har det genomsnittliga antalet sysselsatta uppgått till 19 (19). From den första februari 2002 har CTT också en anställd i USA. INVESTERINGAR Investeringar har under perioden gjorts med 0,6 Mkr (2,1). FRAMTIDSUTSIKTER Den dramatiska nedgången i flygindustrin efter den 11 september har lett till att några kunder förskjutit leveranserna i kvartal 4. Detta påverkar vårt helårsresultat negativt som därmed prognosticeras till -5 till - 7 Mkr vilket innebär en halvering av fjolårets förlust. Den senaste tiden har dock indikerat att passagerartrafiken ökar igen och vi hoppas att detta kommer att stimulera investeringsviljan hos flygbolagen generellt men även att få våra nuvarande kunder att utnyttja sina optioner. Vi har förutom de fasta beställningarna nu en optionsbok på över 100 Mkr som förhållandevis snabbt kan omsättas. Vi har den senaste tiden erbjudit flygbolagen att leasa våra Zonal Dryingtm system. Genom att sprida ut investeringen över ett antal år och även inkludera underhållskostnaden för systemet kan flygbolagen behandla kostnaden för Zonal Dryingtm systemet som en underhållskostnad för flygplanet. På detta vis kan man införa Zonal Dryingtm systemet även om flygbolagen har generella investeringsstopp. Affären med Tyrolean Airways visar att leasingalternativet är attraktivt för flygbolagen och kan hjälpa oss att sälja Zonal Dryingtm systemet under nuvarande ekonomiskt svåra period. Zonal Comforttm systemet i SAS B767 flygplan har nu varit i drift i över 6 månader. Vi har visat att systemet uppnår den specificerade fuktnivån i businessklass kabinen och man kan även konstatera att fuktnivån stiger väsentligt även i turistklasskabinen. SAS har startat utvärderingen av effekten av den ökade fuktnivån på passagerare och besättning och vi räknar med att resultatet kommer att vara klart innan sommaren. Intresset för Zonal Comforttm system fortsätter att öka hos flygbolagen. Det är debatten om den dåliga luftkvaliteten i flygplanen i kombination med att Boeing och Airbus utvecklar flygplan med längre räckvidd som driver flygbolagens intresse. CTT:s marknadsföring har också inneburit att många flygbolag inser att det är tekniskt möjligt att uppnå en väsentligt angenämare fuktnivå i långdistansflygplanen utan ökande kondensationsproblem, och detta till en rimlig kostnad. Den första februari tillträdde Joe Muklevicz för att bygga upp CTT:s verksamhet i USA. Han har 30 års erfarenhet av marknadsföring och försäljning inom flygindustrin och hade senast positionen "Vice President of Marketing & Sales" i Goodrich Corporations Turbine Fuel Technologies Group. Joe har ett stort kontaktnät både avseende flygbolag och flygplanstillverkare och vi är övertygade om att vi i honom har funnit en person som väsentligt kan bidra till ett genombrott för CTT i Amerika. CTT:s etablering och anställning av en person i USA innebär att vi kan fokusera våra övriga marknadsföringsresurser på insatser i Asien. Vi är övertygade om att Asien är en stor marknad för Zonal Comforttm systemet. Med de positiva indikationerna från testsystemet hos SAS känner vi oss mogna att intensifiera marknadsföringen i Asien och även erbjuda Zonal Comforttm systemet på denna marknad. Vi hoppas på samma goda respons från flygbolagen på Singaporemässan i slutet av februari som vi fick under mässan i Dubai. RESULTAT OCH FINANSIELL STäLLNING För rapportperioden var nettoomsättningen 8,9 Mkr (2,6 Mkr) och resultatet +1,0 Mkr (-3,0 Mkr). För delåret var nettoomsättningen 11,9 Mkr (4,3 Mkr) och resultatet -1,1 Mkr (-7,5 Mkr) Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för rapportperioden - 0,3 Mkr (-10,4 Mkr) och för delåret -1,0 Mkr (-13,0 Mkr). Orderboken uppgick per den 12 februari år 2002 till 24 Mkr (16 Mkr), inklusive optioner till 137 Mkr (84 Mkr) USD-kurs 10,50. Bolagets likvida medel var på balansdagen 31 Mkr (43 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 4,5 Mkr (0 Mkr). Kortfristiga låneskulder uppgick till 1,5 Mkr (7,0 Mkr). RAPPORTTILLFÄLLEN Niomånaders rapporten kommer att lämnas den 7 maj 2002 och bokslutskommuniké den 27 augusti 2002. Nyköping 2002-02-12 Torbjörn Johansson Verkställande direktör I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Nyköping 2002-02-12 Håkan Andréasson Göran Jonsson Auktoriserad revisor Godkänd revisor För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Tel: 0155-28 44 10 Fax: 0155-29 08 84 Fax: 0155-29 08 84 Hemsida: www.ctt.se Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01370/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01370/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/12/20020212BIT01370/bit0002.xls Tabeller

Show as PDF