Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Bokslutskommuniké 1998-07-01 - 1999-06-30

13:48 / 19 August 1999 CTT Systems Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1998-07-01 - 1999-06-30 ( 12 MÅNADER ) * Orderboken har ökat till 24,3 Mkr (8,8 Mkr) TM * Swissair beställer Zonal Drying Systemet till samtliga sina MD11 plan, totalt 19 st plan. * Avtal med ledande europeiskt flygbolag att utveckla ett system för Canadair Regional Jet, med option på upp till 62 st plan. * KLM beställer även system till hela sin B767-300 flotta, totalt 11 st plan. * Genombrottsorder på Airbus flygplan. * Prestigeorder på Zonal Drying System till NASA projektet SOFIA (Stratospeheric Observatory for Infrared Astronomy). * JET Aviation beställer Zonal Drying System till Boeing Business Jet (BBJ). * Notering på Stockholm Fondbörs O-lista 1 mars 1999. * Resultat -13,3 Mkr (-13,5 Mkr) vilket är enligt prognos. ALLMÄNT Bolaget bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying@, för att avfukta flygplan genom s.k. absorptionsavfuktare. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer, vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying@ systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. ÅRETS VERKSAMHET Verksamheten har i huvudsak varit inriktad mot marknadsföring och försäljning av Zonal Drying systemet, samt anpassning av systemet till nya flygplanstyper. Den huvudsakliga kundbearbetningen har koncentrerats på europeiska flygbolag. I september deltog CTT för tredje gången på Farnborough Airshow utanför London i England. I januari höll CTT en presskonferens på svenska ambassaden i London för att presentera Zonal Drying systemet för internationella flygtidningar. Presskonferensen blev mycket lyckad och ett tiotal artiklar har sedan dess publicerats. I maj deltog CTT, efter inbjudan från Boeing, på en operatörskonferens i USA avseende DC10 och MD11 plan. Kondensationsproblem var en punkt under konferensen och CTT fick stor uppmärksamhet vilket renderade i ett åtagande från Boeings sida att göra Zonal TM Drying systemet tillgängligt för operatörerna. CTT deltog i juni på Paris Airshow. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I augusti erhöll CTT sin första beställning på ett Airbus flygplan. Det var det tyska flygbolaget LTU, specialiserade på chartertrafik, som beställde installation av Zonal Drying systemet i ett Airbus A330 flygplan med option på resterande flotta f.n. totalt sex flygplan. Installationen av det första systemet var planerad för mars månad men är försenat till november p.g.a. certifieringsarbetet. Orsaken till förseningen är Airbus tidskrävande handläggning av att godkänna mekaniska och elektriska interface till flygplanet. En positiv effekt för CTT av denna utdragna process är dock att Zonal Drying systemet och dess fördelar, även ur säkerhetssynpunkt, har blivit mer uppmärksammat inom Airbus, vilket är av stor betydelse för marknadsföringen gentemot Airbus som flygplanstillverkare. Det mycket goda samarbetet med KLM bekräftades ytterligare av ordern på 11 st Boeing 767-300 flygplan som tecknades i april. KLM har order/option på ytterligare B767-300 flygplan varför ordern på Zonal Drying systemet förmodligen utökas till 14 st. Leverans av dessa system är planerade från oktober 1999 till juli 2000. Leveranser av Zonal Drying systemen till KLMs MD11 flotta har blivit något utsträckt. Hittills har 4 system levererats. Övriga 6 system levereras under detta räkenskapsår. Den amerikanska FAA certifieringen av MD11 systemet och MD80 systemet har försenats. Den handelspolitiska situationen mellan Europa och USA, samt FAAs höga arbetsbelastning har gjort det svårare att få FAA godkännande på system till flygplan registrerade i europeiska länder. För att förhindra förseningar av leveranserna av MD11 system till KLM och Martinair certifierades MD11 systemet av det holländska luftfartsverket i februari. Motsvarande godkännande erhölls i juli 1999 av det österrikiska luftfartsverket för MD80 flygplanen hos Austrian Airlines där Zonal Drying systemet sedan februari är installerat. Bägge systemen är sedan början av augusti 1999 i drift. I april erhölls en prestigeorder från Raytheon Systems Company i Texas på utveckling av en specialavfuktare till forskningsprojektet SOFIA. Projektet är ett samarbete mellan NASA, tyska DLR samt USRA (Universities Space Research Association). Konstruktionen av avfuktaren granskades av Raytheon i början av juli och godkändes för tillverkning. Avfuktaren skall levereras i början av år 2000. I samband med Parismässan i juni erhölls en order från JET Aviation avseende ett Boeing Business Jet som skall utrustas med CTTs Zonal Drying System. Behovet föreligger då slutkunden beställt ett uppfuktningssystem till kabinen. Vidare informerade CTT under mässan att beslut tagits att utveckla Zonal Drying systemet för Canadair Regional Jet flygplanet (CRJ). Bakom beslutet ligger en beställning från ett ledande europeiskt flygbolag om ett system för utvärdering samt med option för upp till 62 st CRJ´s. Under juli månad 1999 fick CTT sin hittills största order. Swissair beställde Zonal Drying systemet samtliga MD11 plan, totalt 19 st. Leveranserna kommer att påbörjas under oktober månad och skall vara slutförda detta räkenskapsår. PERSONAL CTT har för närvarande 14 anställda. En försäljningsingenjör är rekryterad och tillträder under början av hösten. Med denna personalstyrka kan produktionen ökas till de volymer som behöver uppnås för att visa positivt resultat samtidigt som försäljningsarbetet kan intensifieras. INVESTERINGAR Investeringarna under perioden uppgick till 972 Kkr (721 Kkr) vilket i huvudsak avser ett CAD-system och kontorsutrustning. För räkenskapsåret 1999/2000 planeras investeringar i samma storleksordning. FRAMTIDSUTSIKTER Det faktum att KLM har beställt Zonal Drying systemet även för sin B767 flotta ger CTT ytterligare tyngd i marknadsföringen. KLMs positiva inställning kommer att utnyttjas speciellt gentemot KLMs partnerbolag. Beställningen från LTU avseende A330 har ökat intresset för systemet hos övriga Airbus operatörer men även inom Airbus internt. Ordern från Swissair kommer att ge eko inom flygindustrin. Swissair står för kvalitet och deras uppfattning väger tungt också mot flygplanstillverkarna vilket ytterligare kommer att påverka framförallt Boeing och MD11 flottans kondensationsproblem. CTT för dessutom diskussioner med Swissair Technics om hur man gemensamt kan marknadsföra och sälja Zonal Drying systemet till deras samarbetspartner. Beslutet från ett ledande europeiskt flygbolag att en gång för alla lösa de kondensproblem som finns på sina Canadair Regional Jet´s har satt press på tillverkaren Bombardier att hjälpa CTT att anpassa systemet för denna flygplanstyp. Bombardier kommer att följa utvärderingen av provsystemet och CTT ser en stor möjlighet att övertyga dem om fördelen att installera Zonal Drying systemet direkt vid produktionen av flygplanen. Intresse för Zonal Drying systemet finns även från övriga tillverkare inom detta segment. Ordern för NASA projektet SOFIA stärker CTT vid diskussioner med amerikanska flygbolag. Deltagandet på Boeings operatörskonferens avseende MD11 och DC10 har genererat ett flertal bra kontakter inom "the big five". Bearbetningen av den amerikanska marknaden kommer nu att intensifieras via dessa kontakter. CTT räknar också med att Boeing p.g.a. kraven från flygbolagen kommer att agera mer positivt avseende Zonal Drying systemet. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 4,4 Mkr (103 Kkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -13,3 Mkr (-13,5 Mkr, vilket överensstämmer med tidigare given prognos. Resultatet har belastats med ca 450 Kkr avseende kostnader för ansökan om notering på Stockhoms Fondbörs O-lista. Orderboken uppgick per den 19 augusti 1999 till 24,3 Mkr (8,8 Mkr), inklusive optioner till 42,8 Mkr (12,2 Mkr) USD kurs 8,10 kr. Bolagets likvida medel vid rapporttillfället var ca 13,8 Mkr (12,9 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 8,0 Mkr (10,7 Mkr) RAPPORTTILLFÄLLEN Bolagsstämma kommer hållas den 28 oktober 1999 då även Q1 rapport för 1999/2000 lämnas. Någon utdelning för räkenskapsåret kommer ej att föreslås. Årsredovisning för 1998/1999 finns tillgänglig på bolagets kontor den 13 oktober och börjar distribueras vecka 41. Nyköping 1999-08-19 Torbjörn Johansson Verkställande direktör Denna kommuniké har granskats översiktligt av bolagets revisorer. För mer information kontakta VD Torbjörn Johansson CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se RESULTATRÄKNING (Kkr) 1998-1999 1997-1998 Nettoomsättning 4 465 103 Förändring av lager av 162 563 färdiga varor Övriga rörelse intäkter 191 102 4 818 768 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -2 919 -888 Övriga externa kostnader -7 026 -5 348 Personalkostnader, not 1 -5 567 -5 686 Avskrivningar -2 341 -2 206 Övriga rörelsekostnader -81 -18 Summa kostnader -17 934 -14 146 Rörelseresultat -13 116 -13 378 Finansnetto -143 -194 Resultat före -13 259 -13 572 bokslutsdispositioner och skatt BALANSRÄKNING (Kkr) 1999-06-30 1998-06-30 Tillgångar Immateriella 5 099 6 798 anläggningstillgångar Materiella 1 303 1 271 anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 9 377 2 799 Kassa och bank 13 848 12 859 Summa tillgångar 29 627 23 727 Eget kapital och skulder Eget kapital 14 023 7 905 Långfristiga skulder 9 063 11 851 Kortfristiga skulder 6 541 3 971 Summa eget kapital och 29 627 23 727 skulder NYCKELTAL 1999-06-30 1998-06-30 Soliditet 47% 33% Kassalikviditet 307% 345% Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 1,6 Eget kapital per aktie i kr 3,43 2,58 Antal aktier 4 084 800* 3 063 600 Antal anställda 12 9 * Efter nyemission 1:3 Not 1 Styrelsen har, under 1997, på marknadsmässiga villkor träffat avtal med VD och en nyckelbefattningshavare om ett syntetiskt optionsprogram. För perioden juli 1998 - juni1999 har detta påverkat resultatet positivt med 72 Kkr. FINANSIERINGSANALYS (Kkr) 1998-1999 1997-1998 Den löpande verksamheten -13 116 -13 378 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 2 341 2 206 Syntetiska optioner -72 1 136 -10 847 -10 036 Erhållen ränta 382 514 Erlagd ränta -525 -708 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av -10 990 -10 230 rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager -4 184 -1 209 Förändring av fordringar -2 394 349 Förändring av 124 393 leverantörsskulder Förändring av övriga korta 2 446 989 skulder Kassaflöde från den löpande -14 998 -9 708 verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella -675 -721 anläggningstillgångar Kassaflöde från -675 -721 investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyemission 19 377 18 558 Förändring av långfristiga skulder (exklusive förändring av syntetiska -2 715 -1 707 optioner) Kassaflöde från 16 662 16 851 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 989 6 422 Likvida medel vid årets 12 859 6 437 början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut 13 848 12 859 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00320/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/08/19/19990819BIT00320/bit0002.doc

Show as PDF