Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport

13:23 / 6 May 1999 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 1998-07-01 - 1999-03-31 ( 9 MÅNADER ) * Order på 11 st system till KLM B767-300 flotta. * Prestigeorder på Zonal Drying System till NASA projekt. * Notering på Stockholm Fondbörs O-lista 1 mars 1999. * Resultat -9,4 Mkr (-10,7 Mkr) vilket är enligt plan. ALLMÄNT Bolaget bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying@, för att avfukta flygplan genom s.k. absorptionsavfuktare. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer, vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying@ systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. DELÅRETS VERKSAMHET Verksamheten har i huvudsak varit inriktad mot marknadsföring och försäljning av Zonal Drying systemet, samt anpassning av systemet till nya flygplanstyper. Den huvudsakliga kundbearbetningen har koncentrerats på europeiska flygbolag. I september deltog CTT för tredje gången på Farnborough Airshow utanför London i England. I januari höll CTT en presskonferens på svenska ambassaden i London för att presentera Zonal Drying systemet för internationella flygtidningar. Presskonferensen blev mycket lyckad och ett tiotal artiklar har sedan dess publicerats. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I augusti erhöll CTT sin första beställning på ett Airbus flygplan. Det var det tyska flygbolaget LTU, specialiserade på chartertrafik, som beställde installation av Zonal Drying systemet i ett Airbus A330 flygplan med option på resterande flotta f.n. totalt sex flygplan. Installationen av det första systemet var planerad för mars månad men är försenat p.g.a. certifieringsarbetet. Orsaken till förseningen är Airbus tidskrävande handläggning av att godkänna mekaniska och elektriska interface till flygplanet. En positiv effekt för CTT Systems av denna utdragna process är dock att Zonal Drying systemet och dess fördelar, även ur säkerhetssynpunkt, har blivit mer uppmärksammade inom Airbus, vilket är av stor betydelse för marknadsföringen gentemot Airbus som flygplanstillverkare. Det mycket goda samarbetet med KLM bekräftades ytterligare av den väntade ordern på 11 st Boeing 767-300 flygplan som tecknades i april. KLM har order/option på ytterligare B767-300 flygplan varför ordern på Zonal Drying systemet förmodligen utökas till 14 st. Leverans av dessa system är planerade från oktober 1999 till juli 2000. Leveranser av Zonal Drying systemen till KLMs MD11 flotta har blivit något utsträckt. Hittills har 4 system levererats och ytterligare ett system levereras i juni. Övriga 5 system levereras under nästa räkenskapsår. Den amerikanska FAAcertifieringen av MD11 systemet och MD80 systemet har försenats. Den handelspolitiska situationen mellan Europa och USA, samt FAAs höga arbetsbelastning har gjort det svårare att få FAA godkännande på system till flygplan registrerade i europeiska länder. För att förhindra förseningar av leveranserna av MD11 system till KLM och Martinair certifierades MD11 systemet av det holländska luftfartsverket i februari. Motsvarande godkännande väntas inom kort av det österrikiska luftfartsverket för de två MD80 flygplan hos Austrian Airlines där Zonal Drying systemet sedan februari är installerat men ännu ej tagit i drift. I april erhölls en prestigeorder från Raytheon System Company i Texas på utveckling av en specialavfuktare till forskningsprojektet SOFIA. Projektet är ett samarbete mellan NASA, tyska DLR samt USRA (Universities Space Research Association). Avfuktaren skall levereras i början av år 2000. PERSONAL CTT har för närvarande 12 anställda. Ytterligare 2 personer är rekryterade och tillträder under sommaren. Med denna personalstyrka kan produktionen ökas till de volymer som behöver uppnås för att visa positivt resultat. INVESTERINGAR Investeringarna under perioden uppgick till 260 Kkr (611 Kkr). Investeringar i storleksordningen 400 Kkr planeras under resten av verksamhetsåret. FRAMTIDSUTSIKTER Det faktum att KLM har beställt Zonal Drying systemet även för sin B767 flotta ger oss ytterligare tyngd i vår marknadsföring. KLMs positiva inställning kommer att utnyttjas speciellt gentemot KLMs partnerbolag. Beställningen från LTU avseende A330 har ökat intresset för systemet hos övriga Airbus operatörer men även inom Airbus internt. Den intensifierade marknadsföringen i Europa börjar ge resultat. Långtgående förhandlingar förs med Swissair Technics om installation av Zonal Drying systemet i deras MD11 flotta (19 flygplan). Dessutom finns ett seriöst intresse för systemet från ytterligare ett antal flygbolag. Ordern för NASA projektet SOFIA stärker oss vid våra diskussioner med amerikanska flygbolag. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2,9 Mkr (92 Kkr), vilket i TM huvudsak avser fyra Zonal Drying system. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -9,4 Mkr (-10,7 Mkr), vilket är enligt plan. Resultatet har belastats med ca 450 Kkr avseende kostnader för ansökan om notering på Stockhoms Fondbörs O-lista. Orderboken uppgick per den 6 maj 1999 till 12,0 Mkr (8,7 Mkr), inklusive optioner till 15,5 Mkr (9,7 Mkr) USD kurs 8,20 kr. Bolagets likvida medel vid rapporttillfället var ca 18,6 Mkr (15,3 Mkr) och soliditeten 56% (54%.). Långfristiga låneskulder uppgick till 9,0 Mkr (10,7 Mkr) PROGNOS FÖR HELÅRET 1998/99 För helåret 1998/99 prognostiseras en förlust på 13 Mkr. Resultatet blir något sämre än beräknat och beror i huvudsak på att leveranserna av KLMs B767 system inte kan påbörjas innan sommarsäsongen p.g.a. den försenade ordern. RAPPORTTILLFÄLLEN Den 19 augusti 1999 bokslutskommuniké. Bolagsstämma kommer hållas den 28 oktober 1999 då även Q1 rapport för 1999/2000 lämnas. Nyköping 1999-05-06 Torbjörn Johansson Verkställande direktör Denna rapport är ej varit föremål för granskning av företagets revisorer. För mer information kontakta VD Torbjörn Johansson CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se RESULTATRÄKNING (Kkr) juli 98 - juli 97- 1997-1998 mar 99 mar 98 Nettoomsättning 2 952 92 103 Förändring av lager av 159 563 färdiga varor Övriga rörelse intäkter 97 94 102 Summa intäkter 3 208 186 768 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 653 -175 -888 Övriga externa kostnader -4 922 -3 955 -5 348 Personalkostnader, not 1 -4 084 -4 964 -5 686 Avskrivningar -1 696 -1 638 -2 206 Övriga rörelsekostnader -63 -6 -18 Summa kostnader -12 418 -10 738 -14 146 Rörelseresultat -9 210 -10 552 -13 378 Finansnetto -160 -184 -194 Resultat före -9 370 -10 736 -13 572 bokslutsdispositioner och skatt BALANSRÄKNING (Kkr) 1999-03-31 1998-03-31 1998-06-30 Tillgångar Immateriella 5 523 7 223 6 798 anläggningstillgångar Materiella 1 113 1 304 1 271 anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 6 841 2 288 2 799 Kassa och bank 18 590 15 270 12 859 Summa tillgångar 32 067 26 085 23 727 Eget kapital och skulder Eget kapital 17 912 10 742 7 905 Långfristiga skulder, 9 091 10 716 10 715 räntebärande Långfristiga skulder, ej 1 242 1 800 1 136 räntebärande Kortfristiga skulder, 1 700 1 700 1 700 räntebärande Kortfristiga skulder, ej 2 122 1 127 2 271 räntebärande Summa eget kapital och 32 067 26 085 23 727 skulder NYCKELTAL 1999-03-31 1998-03-31 1998-06-30 Soliditet 56% 54% 33% Eget kapital per aktie i kr 4,38 3,50 2,58 Antal aktier 4 084 800 *3 063 600 3 063 600 Antal anställda 12 8 9 * Efter nyemission 1:3 Not 1 Styrelsen har, under 1997, på marknadsmässiga villkor träffat avtal med VD och en nyckelbefattningshavare om ett syntetiskt optionsprogram. För perioden juli 1998 - mar 1999 har detta påverkat resultatet negativt med 106 Kkr. FINANSIERINGSANALYS (Kkr) juli 98- juli 97- 1997-1998 mar 99 mar 98 Den löpande verksamheten -9 210 -10 552 -13 378 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 1 696 1 638 2 206 Syntetiska optioner 106 1 800 1 136 -7 408 -7 114 -10 036 Erhållen ränta 266 358 514 Erlagd ränta -426 -542 -708 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av -7 568 -7 298 -10 230 rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager -2 556 -416 -1 209 Förändring av fordringar -1 487 68 349 Förändring av -449 -367 393 leverantörsskulder Förändring av övriga korta 299 6 989 skulder Kassaflöde från den löpande -11 761 -8 007 -9 708 verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella -260 -611 -721 anläggningstillgångar Kassaflöde från -260 -611 -721 investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Nyemission 19 377 18 558 18 558 Förändring av långfristiga skulder (exklusive förändring av syntetiska -1 625 -1 107 -1 707 optioner) Kassaflöde från 17 752 17 451 16 851 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel 5 731 8 833 6 422 Likvida medel vid årets 12 859 6 437 6 437 början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut 18 590 15 270 12 859 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00340/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00340/bit0002.doc Hela rapporten

Show as PDF