Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 1999-07-01 - 1999-09-30

13:43 / 28 October 1999 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 1999-07-01 - 1999-09-30 * CTT Systems utvecklar komplett fuktkontroll system för SAS långdistansflotta. TM * Swissair beställer Zonal Drying Systemet till samtliga sina MD11 plan, totalt 19 st plan. * Resultat -1,7 Mkr (-2,4 Mkr). ALLMÄNT Bolaget bildades 1991 för att exploatera en patenterad metod, Zonal Drying@, för att avfukta flygplan genom s.k. absorptionsavfuktare. Flygplan utsätts för extrema temperaturvariationer, vilka förorsakar omfattande vattenkondensering inne i flygplanet. Vatten lagras i flygplanets isolering och i fickor, vilket förorsakar korrosion, fukt och mögel, viktökning och ökad risk för elfel genom kortslutning och krypströmmar. Passagerare utsätts tidvis för droppar eller regn från taket. Genom att installera Zonal Drying@ systemet i flygplanen reduceras kondensationen och därmed dessa problem. Detta resulterar i minskad bränsleförbrukning och lägre underhållskostnader för flygbolagen. DELÅRETS VERKSAMHET Delårets marknadsföring har riktats mot europeiska och nordamerikanska flygbolag. Ett första möte har också hållits med Bombardier tillverkaren av Canadair Regional Jet (CRJ) flygplanet. Konstruktionsavdelningen har slutfört uppdateringen av tekniska underlag till KLMs B767 flygplan. I övrigt har arbetet koncentrerats på Zonal Drying systemet till CRJ flygplanet. Ritningarna för det första systemet, som även innehåller en ny mindre Zonal Dryer, har under oktober färdigställts vilket möjliggör tillverkning och certifiering. Under perioden har produktionstakten ökat både vad gäller montering av Zonal Dryers och leverans av färdiga system. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under juli månad fick CTT sin hittills största order. Swissair beställde Zonal Drying systemet till samtliga MD11 plan, totalt 19 st. Leveranserna kommer att påbörjas under oktober månad och skall vara slutförda detta räkenskapsår. I september kom CTT och SAS överens om att på prov installera ett komplett fuktkontrollsystem ett sk. Moisture Management System i ett av SAS Boeing 767 flygplan. Systemet kommer att fukta upp business class kabinen till minimum 25% relativ luftfuktighet, samtidigt som Zonal Drying systemet förhindrar problem med kondensation i utrymmet mellan kabinen och flygplanets ytterskal. Luftbefuktaren i systemet skall arbeta efter principen evaporativ befuktning och kommer att utvecklas i samarbete med Munters. Systemet skall installeras andra kvartalet år 2000 och utvärderas under en sex månaders period. I slutet av juli godkände österrikiska luftfartsverket Zonal Drying systemet för MD80 flygplanen hos Austrian Airlines, varvid den sex månader långa provperioden kunde startas. Systemen i båda flygplanen har hitills opererat utan störningar. KLM har utökat sin beställning av Zonal Drying system till sin B767 flotta från 11st till 12st. Eftersom KLM har beställt ytterligare 2st B767 flygplan från Boeing räknar vi med att de kommer att utöka beställningen till sammanlagt 14st flygplan. PERSONAL CTT:s organisation är nu bemannad enligt de behov som f.n. finns och inrymmer 14 anställda. Med de branschkunniga och välmotiverade befattningshavare som CTT har knutit till sig är förutsättningarna mycket goda för den kommande expansionen. INVESTERINGAR Investeringarna under perioden uppgick till 238 Kkr (80 Kkr) vilket avser datorprogram och kontorsutrustning. För hela räkenskapsåret 1999/2000 kommer investeringarna ej att överstiga 750 Kkr. FRAMTIDSUTSIKTER Det gångna kvartalet har varit ett av de mest lyckosamma och för framtiden viktigaste i CTTs historia. Bolaget har tagit stora steg inom tre områden som är avgörande för CTTs långsiktiga lönsamhet. 1. Arbetet med anpassningen av Zonal Drying system till Canadair Regional Jet flygplanet har visat på vår kunds beslutsamhet att en gång för alla lösa ett av de största problemen med denna flygplanstyp. Vår kund har ett stort inflytande på flygplanstillverkarna i detta segment och CTT har aldrig tidigare haft en sådan support i sin strävan att få systemet infört som standard i en flygplanstyp. Ett OEM kontrakt med flygplanstillverkaren Bombardier skulle vara banbrytande och ha mycket stor betydelse för vår långsiktiga lönsamhet. 2. Swissairs beställning till sin MD11 flotta har väsentligt förstärkt våra möjligheter att bredda argumenteringen för vårt Zonal Drying system. Förutom att Swissair är en mycket renommerad kund finns i just denna affär, p.g.a. Swissairs tragiska olycka för ett år sedan, en tydlig koppling till elfel och flygsäkerhet. Även inom andra flygbolag har nu chansen ökat att man vid en investeringsbedömning mer korrekt värderar Zonal Drying systemets positiva effekter på både elfel och korrosion. Detta kommer speciellt att underlätta försäljningen till flygplan där man inte har tydliga komfortproblem i form av "regn" i kabinen. En mer positiv värdering av Zonal Drying systemets effekter på elfel och korrosion är av stor vikt för vår långsiktiga lönsamhet. 3. Överenskommelsen med SAS beträffande fuktkontrollsystemet ger oss möjligheten att utveckla en luftbefuktare som förhållandevis enkelt kan installeras i flygplan. Utvärderingen av detta totala system kommer att bli spännande. Vi har i våra kontakter med de stora flygbolagen fått bekräftat att ett system som höjer luftfuktigheten i långdistansflygplan är mycket intressant för både passagerarkomforten och arbetsmiljön för besättningarna. Dessutom kommer vårt patent på Zonal Drying systemet att indirekt ge oss ett starkt skydd mot konkurrens även för detta kompletta fuktkontrollsystem vilket borgar för att även detta systemet kommer att kunna säljas med goda marginaler. RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3,8 Mkr (- Mkr). Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -1,7 Mkr (-2,4 Mkr). Orderboken uppgick per den 28 oktober 1999 till 21,5 Mkr (8,8 Mkr), inklusive optioner till 52,6 Mkr (12,2 Mkr) USD kurs 8,10 kr. Bolagets likvida medel vid rapporttillfället var 10,8 Mkr (9,4 Mkr). Långfristiga låneskulder uppgick till 8,8 Mkr (10,7 Mkr) Förlusten för innevarande räkenskapsår beräknas minskas väsentligt jämfört med föregående år. RAPPORTTILLFÄLLEN Den 4 februari halvårsrapport, den 7 maj Q3 rapport och den 17 augusti bokslutskommunike´. Nyköping 1999-10-28 Torbjörn Johansson Verkställande direktör För mer information kontakta VD Torbjörn Johansson CTT Systems AB Box 1042 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-28 44 10 Hemsida: www.ctt.se E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/19991028BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/19991028BIT00500/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/10/28/19991028BIT00500/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF