Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Coor

Coor

Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2024

15:15 / 26 April 2024 Coor Press release

Coor Service Management Holding AB höll idag, fredagen den 26 april 2024, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Mats Granryd.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Årsstämman beslutade vidare att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen: 2,40 kronor per aktie med den 30 april 2024 som avstämningsdag och 0,60 kronor per aktie med den 4 oktober 2024 som avstämningsdag. Euroclear Sweden AB beräknas utbetala 2,40 kronor per aktie den 6maj2024 och 0,60 kronor per aktie den 9 oktober 2024. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades om omval av Mats Granryd, Karin Jarl Månsson, Magnus Meyer, Heidi Skaaret och Linda Wikström som styrelseledamöter. Det beslutades vidare om nyval av Catarina Fritz och Jens Lööw som styrelseledamöter.

Det beslutades om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om 865000kronor och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 315 000 kronor vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: 225 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 110000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 75000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, 100000 kronor till projektutskottets ordförande och 75000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/