Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Clavister

Clavister

Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 17 maj 2022

13:21 / 17 May 2022 Clavister Press release

Årsstämman i Clavister Holding AB ägde rum den 17 maj 2022 i Örnsköldsvik.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida https://www.clavister.com/company/investor-relations/corporate-governance/.

Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2021, dvs. 181 697 119 kr, ska överföras till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Staffan Dahlström, Jan Frykhammar och Stina Slottsjö. Stämman omvalde Jan Frykhammar till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Teckningsoptionsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram omfattande anställda och vissa utvalda konsulter i Clavister-koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 630 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 10,95 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock senast en månad från och med den 30 juni 2025.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/