Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB

16:00 / 24 May 2022 Catella Press release

Årsstämma i Catella AB hölls idag tisdagen den 24 maj 2022. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter, nämligen Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Jan Roxendal, Tobias Alsborger och Anneli Jansson. Johan Claesson omvaldes till styrelseordförande.
 
Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
 
Årsstämman beslutade vidare att genomföra utdelning om 1,00 krona per aktie, motsvarande totalt 88 348 572,00 kronor, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 27 maj 2022. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 1 juni 2022.
 
Årsstämman beslutade även:

  • att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.
  • att fastställa arvoden till styrelseledamöterna med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 370 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt, för utskottsarbete, 135 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 105 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 42 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 32 000 kronor till den andra ledamoten.
  • att på nytt välja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.
  • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår.
  • att anta uppdaterad instruktion för valberedningen.
  • att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • att anta uppdaterad bolagsordning mot bakgrund av att Catella inte längre bedriver, eller har för avsikt att bedriva, bankrörelse, för att förtydliga vilken verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Principal Investments samt för att återspegla tillämplig lydelse av aktiebolagslagen (2005:551) och Svensk kod för bolagsstyrning. I övrigt godkändes ett antal redaktionella förändringar i bolagsordningen.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier enligt de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag.

 
Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut återfinns här.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/