Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Fortsatt tillväxt och lönsamhet

07:00 / 6 May 2022 Catella Press release

Året har inletts starkt för samtliga tre affärsområden med ett rörelseresultat* som förbättrades med 127 mkr till 111 mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Drivkrafterna bakom den starka utvecklingen är främst Principal Investments första fastighetsförsäljning i Infrahubsportföljen och det senaste årets starka tillväxt av förvaltat kapital inom Investment Management.

Året har inletts starkt för samtliga tre affärsområden, Investment Management, Principal Investments och Corporate Finance. Förvaltat kapital ökade med 17 mdkr och rörelseresultatet hänförligt till moderföretagets aktieägare förbättrades med 127 mkr till 111 mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Drivkrafterna bakom den starka utvecklingen är främst Principal Investments första fastighetsförsäljning i Infrahubsportföljen och det senaste årets starka tillväxt av förvaltat kapital inom Investment Management.
 
Det första kvartalet 2022 har tyvärr präglats av Rysslands invasion av Ukraina och en tydlig ökning av makroekonomisk osäkerhet. Krisen aktualiserar diskussionen om energieffektivisering och hållbarhet, samtidigt som både räntor och inflation ökar globalt. Dessa utmaningar, och möjligheter, för fastighetsbranschen gör det extra viktigt för Catella att renodla och utveckla vårt företag med en tydlig målsättning att vara länken mellan fastighetsmarknaden och globalt kapital.
 
Efter att de sista segmenten utanför Catellas kärnverksamheter avvecklats eller avyttrats fortsätter vi arbetet med att utveckla och stärka våra kvarvarande verksamheter. Som en del av detta arbete gjordes en strategisk översyn av Corporate Finance som resulterat i det svåra beslutet att avsluta våra verksamheter i Tyskland och Baltikum, där vi har haft begränsade synergier inom koncernen och haft negativ resultatpåverkan under många år. Avvecklingen belastade det första kvartalet med vissa engångskostnader men medför att vi nu kan fokusera ytterligare på att utöka vårt erbjudande på de marknader där vi har en stark position och än mer nyttja de synergier som finns mellan Corporate Finance och övriga affärsområden.
 
Ett mer fokuserat bolag ger oss också kraften att accelerera tillväxten genom att bredda vårt produkterbjudande och expandera geografiskt. Vårt majoritetsköp av Warsaw Property Partners i början av maj är ett exempel på att öppna en ny marknad som omedelbart ger oss en Investment Management-plattform och möjligheten att snabbare identifiera utvecklingsprojekt för Principal Investments tillsammans med nya partners.
 
Stabilt inflöde av nytt kapital i Investment Management
Det första kvartalet var som tidigare år lugnare med lägre förvärvsaktivitet och därmed måttlig tillväxt i förvaltat kapital, som nu uppgår till 126 mdkr. Bakom tillväxten låg bland annat starka inflöden till fonden CER III, Catellas första mörkgröna, artikel 9-klassade, fond som nådde milstolpen 1 miljard Euro under kvartalet. Jag gläds även åt att vi under kvartalet lanserade vår andra mörkgröna fond, Elithis Towers, som planerar att utveckla cirka 100 energipositiva bostadshus. Detta är ett spännande och långsiktigt partnerskap och därutöver världens första ”Energy-positive Residential Impact Fund”.

För att ytterligare möta våra och våra investerares hållbarhetsambitioner har vi påbörjat en översyn av befintligt fastighetsbestånd inom våra fonder. Syftet med översynen är att ge oss en tydlig bild av vilka fastigheter vi kan och bör anpassa ur ett hållbarhetsperspektiv samt vilka som ska avyttras för att i stället möjliggöra investeringar i fastigheter med en bättre hållbarhetsprofil.
 
Jämfört med föregående år förbättrades Investment Managements rörelseresultat med över 70%, vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen. Intresset från våra investerare är fortsatt starkt och förpliktat kapital för framtida fondinvesteringar överstiger 12 miljarder vilket möjliggör fortsatt lönsam tillväxt. Under kvartalet förenklade vi också namnet på affärsområdet till “Investment Management”.
 
Första försäljningen från Infrahubs-portföljen och totalt sju utvecklingsprojekt inom Principal Investments som ska färdigställas och avyttras under 2022
I mars slutfördes den första försäljningen av ett utvecklingsprojekt inom delägda Infrahubs. Intresset för fastigheten var stort och bekräftar den solida affärsmodellen i att utveckla en portfölj av moderna och hållbara logistikfastigheter med långa hyresavtal. Försäljningen resulterade i en vinst för Catella uppgående till 102 mkr, med ytterligare 30 mkr att redovisas när Infrahubs färdigställer installationen av det som ska bli en av Nordens största takbaserade solpanelsanläggningar.
 
För att ytterligare förenkla och förtydliga strukturen inom Catella flyttades samtliga projektutvecklingsbolag organisatoriskt in i affärsområdet Principal Investments i kvartalet. För närvarande har vi 1,3 mdkr investerade i 16 projekt i sex länder. Sju av dessa förväntas färdigställas och avyttras redan under innevarande år.
 
Ett starkare och fokuserat Corporate Finance
Trots ett, som vanligt för branschen, transaktionsmässigt svagare första kvartal ökade rörelseresultatet för Corporate Finance med cirka 20 mkr när vi exkluderat engångskostnaderna för avvecklingen av Tyskland (17 mkr).
 
Som ett tydligt bevis på vilken viktig roll Corporate Finance har för övriga delar av Catella så var Corporate Finance Sverige transaktionsrådgivare vid försäljningen av logistikfastigheten i Norrköping, vilket resulterade i en framgångsrik försäljning för Principal Investments och ett marknadsmässigt arvode till Corporate Finance.
Trots en mer osäker omvärld så ser vi en fortsatt stabil pipeline av transaktioner kommande kvartal. Vi ser även en ökad efterfrågan på tjänster inom vårt nyligen lanserade verksamhetsområde, Debt Advisory, som en effekt av stramare kreditmarknader och omfinansieringsbehov.

Framåtblick
Den makroekonomiska och geopolitiska osäkerheten fortsätter att vara påtaglig och påverkar i hög grad de beslut vi tar för framtiden. Kortsiktigt är det tydligt att vi går in i en marknad med högre inflation och stigande räntor. Vidare så ser vi ett ökat intresse för att investera i hållbara tillgångar, vilket vi ser positivt på.
Tittar man på vår pipeline idag och den investeringsfilosofi vi utgår ifrån, så känner jag mig trygg med den kvalitet vi har. I framtida investeringsbeslut kommer vi inte att göra några avkall på avkastn ingskrav och riskkontroll när makrobilden är mer osäker.
 
Nästkommande vecka kommer jag att samla mina europeiska kollegor för att diskutera de utmaningar och möjligheter som ges i en omvärld med stramare penningpolitik och ett ökat fokus på omställning mot hållbarhet. Målet är att dagarna mynnar ut i en tydlig agenda och samsyn över saker vi kan göra för att mildra eventuella negativa effekter från en mer osäker omvärld. Framför allt är syftet att identifiera och utveckla hållbara tjänster och produkter bättre anpassade för en föränderlig värld.
 
Min personliga ambition är att Catella fortsätter att skapa och förädla en växande portfölj av partnerbolag och utvecklingsplattformar med en gemensam hållbarhetsvision och förmågan att leverera stabil tillväxt och en lönsam pipeline av projekt.

Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2022-05-06
 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/