Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Fortsatt tillväxt och resultatutveckling i en osäker omvärld

07:00 / 28 October 2022 Catella Press release

I en turbulent omvärld fortsätter Catella att utvecklas positivt. Jämfört med föregående år ökade förvaltat kapital med 30 mdkr till 142 mdkr och rörelseresultatet förbättrades till 62 mkr, en ökning med över 30 procent. En stark finansiell position ger oss de rätta möjligheterna att fortsätta utveckla bolaget framåt.

Det är glädjande att kunna presentera ett förbättrat resultat och fortsatt tillväxt av förvaltat kapital trots en omvärld med försämrat ekonomiskt klimat. Vi är dock inte opåverkade i en makromiljö där osäkerhet dämpar investeringsaktiviteter och försvårar finansieringsmöjligheter. Transaktionsmarknaden har avtagit kraftigt under senare delen på året vilket påverkar alla tre affärsområden. Vi tror att det kommer ta ytterligare tid innan säljares förväntningar dämpas tillräckligt och innan köpare känner att marknadsutsikterna stabiliserats, och att vi därefter går in i en starkare period på fastighetsmarknaden. Under en avvaktande period möjliggör vår starka finansiella position långsiktiga investeringar, inom exempelvis produktutveckling, M&A-möjligheter, opportunistiska direktinvesteringar och investeringar i digitalisering.
 
Över 140 mdkr i förvaltat kapital men lägre förväntningar på inflöde av kapital framåt
Under det tredje kvartalet ökade förvaltat kapital med 7 mdkr till 142 mdkr, och vi är mycket glada över att våra fonder och mandat fortsätter att leverera stark avkastning med högt hållbarhetsfokus. Ett troligt scenario framåt är att inflöden och tillväxt kommer att mattas av något, drivet av en dämpad transaktionsmarknad och en lägre investeringsvilja tills oron över makroekonomin lägger sig. I denna marknad fortsätter vi utveckla vårt fonderbjudande med hållbarhetsprofilerade produkter vilket varit en drivkraft bakom de senaste årens tillväxt. Vi utvecklar även nya produktstrategier med något högre avkastningskrav vilket efterfrågas främst av våra pan-europeiska kunder.
 
Under kvartalet ingicks ett avtal om att sälja 26 hyresfastigheter i Tyskland respektive åtta i Nederländerna med cirka 4 000 lägenheter till ZBI Group ur två av våra bostadsfonder. Bakgrunden till försäljningen är en ökad effektivisering av fastighetsbeståndet i fonderna för att möjliggöra nya investeringar med en bättre hållbarhetsprofil. Affären förväntas slutföras och resultatföras vid årsskiftet.
 
Jämfört med föregående år förbättrades Investment Managements rörelseresultat med drygt 60 %. Detta var till stor del drivet av fasta avgifter från vår fortsatta tillväxt i förvaltat kapital, men även tack vare resultatbaserade intäkter från specifika förvaltningsmandat.
 
Marknadsosäkerheten medför att avyttringar senareläggs
Inom Principal Investments fortsätter vi att utveckla våra projekt enligt plan. Tidpunkten för planerade försäljningar har dock skjutits framåt. Investerare är inte lika aktiva som tidigare, vilket är naturligt i en miljö där investeringskalkyler och parametrar är svårare att förutse. I en sådan miljö är det en fördel att vara välkapitaliserad och vänta ut den turbulens som nu råder, eftersom våra projekt långsiktigt är attraktiva. Därutöver tittar vi även på ett antal opportunistiska möjligheter i olika europeiska segment och geografier.
 
Per den 30 september uppgick Principal Investments investeringar i 11 projekt i sex länder till ca 1,3 mdkr.
 
Svagare transaktionsmarknad
Innan köpare och säljares förväntningar möts kommer transaktionsmarknaden fortsatt vara avvaktande. Corporate Finance ser en fortsatt stabil pipeline av transaktioner under kommande kvartal men processerna går långsammare än tidigare. Däremot är värderingsverksamheten mycket stark i en marknad där stor förändring och osäkerhet råder.
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 6 mkr, en förbättring med 10 mkr mot föregående år som är främst hänförlig till avveckling av förlustbringande verksamheter tidigare under året.
 
Framåtblick
Vi utgår ifrån och anpassar oss till en fortsatt osäker makroekonomisk och geopolitisk miljö med en dämpad transaktionsmarknad som påverkar alla våra affärsområden. Vi fortsätter att utveckla erbjudanden inom hållbara investeringar och mandat för energiomställning, ett område med fortsatt starkt investerarintresse. Vi jobbar även med våra investeringspartners för att ta fram nya produktstrategier med ökat fokus på långsiktig värdeutveckling och högre avkastning, inom områden där vi ser affärsmöjligheter. Tack vare vår starka finansiella position och attraktiva tillgångar kan vi avvakta med försäljningar av egna projekt tills dess att marknaden stabiliseras och istället intensivt utvärdera opportunistiska investeringar. Inom Corporate Finance fortsätter vi att hjälpa våra kunder i en trögare transaktionsmarknad med framför allt större portföljtransaktioner, inklusive finansieringsrådgivning.
 
På moderbolagsnivå är jag glad att välkomna Peter Umegård som Chief Digitalization Officer. Med Peters erfarenheter samt ytterligare rekrytering av spetskompetens inom data och digitalisering ska vi höja vår nivå inom data, analys, forskning, AI och nya produktstrategier. Som alltid är vårt mål att hjälpa våra investerare och kunder att skapa värde baserat på intelligensdrivna framtidsfokuserade strategier och investeringsmöjligheter.
 

Tack för ert fortsatta förtroende i oss som bolag.
 
Christoffer Abramson, vd och koncernchef
Stockholm, 2022-10-28

Catella presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor, idag klockan 10.00. För att delta i konferensen, vänligen se https://financialhearings.com/event/44524

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/