Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Kommuniké från årsstämma i Catella AB (publ)

15:15 / 25 May 2021 Catella Press release

Vid dagens årsstämma i Catella AB (publ) beslutades, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, bland annat:

 • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.
 • att till aktieägarna utdelas 0,90 kr per aktie och att återstående vinstmedel överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 27 maj 2021
 • att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet.
 • att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och att inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.
 • att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:
 • styrelsens ordförande ska erhålla 570 000 kronor (föregående år 570 000 kronor) och övriga ledamöter ska erhålla 350 000 kronor (350 000 kronor) vardera.
 • arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter med 100 000 (100 000) kronor vardera.
 • arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 40 000 (40 000) kronor och till ledamoten med 30 000 (30 000) kronor.

 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 • om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Johan Claesson, Tobias Alsborger, Johan Damne, Joachim Gahm och Jan Roxendal samt nyval av Anneli Jansson. Valet av Anneli Jansson förutsätter godkännande från berörda tillsynsmyndigheter. Johan Claesson valdes till styrelseordförande.
 • om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor, för perioden från slutet av årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022.
 • att fastställa principer för valberedning inför årsstämman 2022.
 • att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • att godkänna ersättningsrapporten för 2020.

Catellas årstämma 2021 genomfördes helt digitalt med röstning per post. Röstdeltagandet för årstämman uppgick till över 67,5 procent vilket får anses som ett högt deltagande. 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/